Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

Достъп до официална и служебна обществена информация

Какво е добре да знаете?

Какви са правата ви съгласно Закон за достъп до обществената информация?

Този закон урежда правото Ви на достъп до обществена информация, а такава е всяка информация, свързана с обществения живот и която Ви дава възможност да си съставите мнение относно дейността на администрацията.
Право на достъп съгласно този закон имат всички български граждани, както и чужденците и лицата без гражданство, а така също и всички юридически лица.
Нашата администрация е длъжна да спазва следните основни принципи при осъществяване на достъп:
1. откритост, достоверност и пълнота на информацията;
2. осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;
3. осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация;
4. защита на правото на информация;
5. защита на личната информация;
6. гарантиране на сигурността на обществото и държавата.

Понятие и видове обществена информация

Предпоставките и правилата за достъпът до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация.
“Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”
Видовете обществена информация са:
Официална: “Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия” – чл. 10 от ЗДОИ.
Служебна: “Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации”– чл. 11 от ЗДОИ.
Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”
ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България (чл. 8 от ЗДОИ).

Процедура по предоставяне на обществена информация

Писмено заявление можете да подадете в деловодството на Областна администрация – партер, стая 2

Устно запитване може да отправите по телефона или в деловодството на Областна администрация - стая 2.

Заявленията и устните запитвания се приемат в рамките на законоустановеното за администрацията работно време - от 09:00 ч. до 17:30 ч.
Заявление по електронен път може да подадете на е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
В Областна администрация подадените заявления се завеждат в специален регистър.

Необходими документи

Заявление, съдържащо данните по чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ
Заявление    можете да изтеглите от тук
В заявлението трябва да посочите:
1. трите Ви имена и адрес за кореспонденция. Ако става дума за фирма - наименованието и седалището на фирмата;
2. описание на исканата информация;
3. предпочитаната от Вас форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
Ако в заявлението не се съдържа посочените по-горе данни, то се оставя без разглеждане.

пряк изпълнител - длъжностни лица от Областна администрация Хасково, които отговарят за предоставянето на обществена информация, определени със заповед на областния управителя

срок на изпълнение - до 14 дни от датата на регистрация на заявлението с възможност за удължаване /когато поисканата информация е в голямо количество; когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо съгласието му/

Следва да знаете и кога може да Ви бъде отказан достъп. Това може да стане в случаите когато исканата информация:

1. исканата информация е класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.
2. исканата информация засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставянето й.
3. исканата информация вече Ви е била предоставяна през предходните 6 месеца.

Когато Областна администрация  Хасково не разполага с исканата  информация, но има данни за нейното местонахождение, в 14 дневен срок от получаването на заявлението, ние препращаме заявление до компетентния в случая орган и уведомяваме за това заявителя.

Ако Областна администрация  Хасково не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14 дневен срок уведомява заявителя.

Областният управител излиза с решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на информация, което можете да обжалвате пред Административния съд или пред Върховния административен съд.

Цена

На основание чл. 20, ал. 2 от ЗДОИ и чл. 115 от Конституцията на Република България и Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011г. на Министъра на финансите:

I. Определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя:

1. дискета -1 брой - 0,50 лв.

2. CD - 1 брой -0,50 лв.

3. DVD -1 брой - 0,60

4.разпечатване А4 - 0.12 лв. за 1 стр.

5.ксерокопие А4 - 0.09 лв. за 1 стр.

6.факс - 0.60 лв. за 1 стр. А4

7.видеокасета - 1 брой - 3,25 лв

8.аудиокасета - 1 брой - 1,15 лв

9.писмена справка - 1.59 лв. за 1 стр. А4

II. Стойностите по т.I не включват ДДС.

III. Отменям Заповед № 10 на министъра на финансите от 10.01.2001 г.(ДВ, бр.7 от 2001 г.)

IV. Заповедта влиза в сила от 1 януари 2012 г.


Пояснения

Сумите са платими в брой в счетоводството на Областна администрация Хасково /стая 50/ или се превеждат по банков път по сметка на Областна администрация - Хасково:
IBAN: BG16DEMI92403100116972
BIC:DEMIBGSF
"Търговска банка Д" АД - ФЦ Хасково
БУЛСТАТ на Областна администрация Хасково: 836147490

Контакти

Местонахождение     гр.Хасково, пл.”Свобода” № 5

Телефони:   
038/60 80 16 - Донка Петрова– главен експерт в Областна администрация,
038/60 80 42 -  Звено за административно обслужване
Кореспонденция    Гр. Хасково, п.к. 6300
Работно време на Областна администрация  - от 9.00 до 17.30 часа
Работно време на звеното за административно обслужване - от 9.00 до 17.30 часа
Работно време на служителя, водещ регистъра на заявленията за достъп до обществена информация - от 9.00 до 17.30 часа
Електронна поща
Областна администрация: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Допълнителна информация

Oбразци и документи

Заявление за достъп до информация
ИНСТРУКЦИЯ за достъп до обществена информация от Областна администрация Хасково
Държавни имоти на територията на Област Хасково

ЗАКОН за достъп до обществена информация

НАРЕДБА за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.