Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ в в Южен централен район.

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ в

в Южен централен район за планиране

„Националната ромска платформа в подкрепа на интегриране на ромите“,

по проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече

В дните 4–6април 2017 г., в к.к. Пампорово се провежда Регионален форум по проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече“, JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805, Национална ромска платформа, съфинансиран по Програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз. Форумът е организиран от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ), който е и Национална контактна точка по Националната стратегия на Република България (НСРБИР) за интегриране на ромите 2012-2020 г. Участници във форума са над 50 представители на областни и общински администрации, териториални структури на институции, граждански организации, ромски медиатори, експерти по етническите въпроси, образователни експерти, регионални представители на Комисията за защита от дискриминация, социални партньори и др.от областите Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и Хасково, съставящи Южен  централен район за планиране. Участват също обучители, лектори, членове на екипа на проекта и експерти от Националната контактна точка.

Регионалният форум обединява компонентите обучение и дискусионна кръгла маса. В дискусионната част участниците получават информация за проекта и същността на Националната ромска платформа (НРП), като механизъм за постоянен диалог по въпросите на интегрирането на ромите между всички заинтересовани страни и на всички равнища. Фокусът се поставя върху функционирането на НРП на местно равнище. Обсъждат се предизвикателствата пред интеграцията на уязвимите местни ромски общности, ползите от устойчивия диалог за решаването на най-належащите проблеми, актуалните потребности за осигуряване на местен ефективен консултативен процес с участието на всички заинтересовани страни. В обучителната част на форума са представени четири основни теми. Особено важна е темата за разработване, изпълнение и наблюдение на областни стратегии и местни планове за действие за интегриране на ромите в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. Успешният процес следва да осигурява участието на всички ангажирани институции, организации и местна общност. Акцент в обучението е и темата за финансирането. Участниците получават актуална информация за възможности за финансиране на заложените в плановете мерки чрез оперативни програми и други източници. Интегрирането на принципите на недискриминация в политиките за социално приобщаване на уязвими групи е следваща тема. Представят се резултати от изследвания, които свидетелстват за съществуващите социални дистанции и негативни стереотипи спрямо ромската общност, явяващи се пречка пред равноправното им участие в обществения живот. Участниците се насърчават да споделят добри практики за тяхното преодоляване на местно равнище. Интерес сред участниците предизвиква и темата за добрата комуникация, тъй като комуникационните умения играят важна роля за провеждане на успешен диалог и консултативен процес със заинтересованите страни. Комуникационните планове в подкрепа на мерките за интеграция са необходим инструмент за текущо информиране на местната общност и разпространение на позитивни послания. За популяризиране на местните инициативи за интегриране на ромите са необходими и умения за работа с медиите. Форумът дава възможност на участниците да се запознаят, да обменят мнения, опит и добри практики, да повишат информираността и уменията си по представените теми, да обсъдят належащите проблеми пред интеграцията на уязвимата ромска общност и потърсят решения. Така те участват на практика в Националната ромска платформа, тъй като форумът демонстрира подхода на диалог, обмен, участие и сътрудничество, които са в основата на Платформата. Това води и до повишаване на ангажираността на участниците, представители на различни заинтересовани страни, към въпросите за социално-икономическото приобщаване на ромите. Този форум е четвъртият след проведените такива в София, Вършец и Велико Търновоq с участници съответно от  Югозападен, Северозападен и Северен централен райони за планиране. Проектът предвижда провеждането на форуми във всеки от 6-те райони за планиране. Следващият регионален форум за участници от областите в Югоизточен район за планиране е предвиден за дните 10-12май 2017 г.

 

 

 

 

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.