Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

Обявление във връзка с обект: “Рехабилитация и частична реконструкция на път ІІІ – 554 Нова Загора – Симеоновград – Харманли от км. 47+450 до км. 73+847.86”

ДО

ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 103, ал. 4, във вр. с чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам, че съгласно чл. 99, т. 1, във вр. с чл. 100, предложение първо от АПК започва производство за възобновяване на производството по издаване на Заповед №РД-11-321 от 23.07.2009 год. на Областния управител на Област – Хасково, с която “на основание чл. 209, ал. 2 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и във връзка с предложение изх. №06-00-63 от 22.05.2009 год. на Изпълнителния директор на Национална агенция “Пътна инфраструктура” за отчуждаване на земи за нуждите на обект: “Рехабилитация и частична реконструкция на път ІІІ – 554 Нова Загора – Симеоновград – Харманли от км. 47+450 до км. 73+847.86” е одобрено “отчуждаването за държавни нужди на имоти и части от имоти – частна общинска и държавна собственост и части от имоти частна собственост на физически лица, съгласно графичната част и приложените имотни регистри към одобрения ПУП – парцеларен план /ПУП –ПП/ и технически проект за обект: “Рехабилитация и частична реконструкция на път ІІІ – 554 Нова Загора – Симеоновград – Харманли от км. 47+450 до км. 73+847.86”.

Съгласно чл. 26, във вр. с чл. 27, ал. 1 от АПК Областният управител на Област – Хасково конституира като страни в производството всички заинтересовани лица, както и третите лица, придобили права от административния акт, съобразно чл. 103, ал. 1 от АПК. Административният орган осигурява възможност на страните да изразят становище, да направят писмени искания и възражения, в тридневен срок от съобщаване на настоящото уведомление.

Уведомлението да се съобщи на всички заинтересовани лица, включително и на третите лица, придобили права от административния акт чрез поставяне на таблото за обявления в Областна администрация – Хасково, публикуване на Интернет страницата на Областна администрация – Хасково и публикуване в един централен ежедневник.

 

 

РУМЕН ДАНЕВ

Областен управител на Област – Хасково

ДО

ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 103, ал. 4, във вр. с чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам, че съгласно чл. 99, т. 1, във вр. с чл. 100, предложение първо от АПК започва производство за възобновяване на производството по издаване на Заповед №РД-11-321 от 23.07.2009 год. на Областния управител на Област – Хасково, с която “на основание чл. 209, ал. 2 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и във връзка с предложение изх. №06-00-63 от 22.05.2009 год. на Изпълнителния директор на Национална агенция “Пътна инфраструктура” за отчуждаване на земи за нуждите на обект: “Рехабилитация и частична реконструкция на път ІІІ – 554 Нова Загора – Симеоновград – Харманли от км. 47+450 до км. 73+847.86” е одобрено “отчуждаването за държавни нужди на имоти и части от имоти – частна общинска и държавна собственост и части от имоти частна собственост на физически лица, съгласно графичната част и приложените имотни регистри към одобрения ПУП – парцеларен план /ПУП –ПП/ и технически проект за обект: “Рехабилитация и частична реконструкция на път ІІІ – 554 Нова Загора – Симеоновград – Харманли от км. 47+450 до км. 73+847.86”.

Съгласно чл. 26, във вр. с чл. 27, ал. 1 от АПК Областният управител на Област – Хасково конституира като страни в производството всички заинтересовани лица, както и третите лица, придобили права от административния акт, съобразно чл. 103, ал. 1 от АПК. Административният орган осигурява възможност на страните да изразят становище, да направят писмени искания и възражения, в тридневен срок от съобщаване на настоящото уведомление.

Уведомлението да се съобщи на всички заинтересовани лица, включително и на третите лица, придобили права от административния акт чрез поставяне на таблото за обявления в Областна администрация – Хасково, публикуване на Интернет страницата на Областна администрация – Хасково и публикуване в един централен ежедневник.

 

 

РУМЕН ДАНЕВ

Областен управител на Област – Хасково

 

 

 

Съгласували: Д.Петрова

Главен секретар 29.03.2011г.

Д. Вълева

Директор дирекция АПОФУС 29.03.2011г.

Е. Стоева

Началник отдел УТДС 29.03.2011г.

Г. Христова

Началник отдел АПО 29.03.2011г.

 

Изготвил: Доротея Добрева

Старши юрисконсулт в отдел АПО 29.03.2011г.

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.