Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

Покана за доставки на дизелово гориво за отопление сградата на Областна администрация – Хасково през отоплителен сезон 2010-2011 год

изх.№ РД-08-2692

29.11.2010 год.

 

ДО

ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

ПОКАНА

 

На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от  Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки имам удоволствието да Ви поканя, да представите своето техническо и финансово предложение за периодични доставки на дизелово гориво за отопление сградата на Областна администрация – Хасково през отоплителен сезон 2010-2011 год., по заявка, Код съгласно номенклатурата на Класификатора на обществените поръчки 09134200: дизелово гориво. Прогнозно количество – общо 30000 литра, като за възложителя не се поражда задължение да го поръча в пълен обем, с оглед на което си запазва правото да увеличава количеството в рамките на максимално определената в чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП стойност или да го намалява, съобразно нуждите си и бюджетните средства, при следните условия:

1. Наименование и адрес на Възложителя: Областен управител на област с административен център град Хасково, гр. Хасково, пк 6300, пл. Свобода №5.

2. Предмет на доставката: периодични доставки на дизелово гориво за отопление сградата на Областна администрация – Хасково през отоплителен сезон 2010-2011 год., по заявка, прогнозно количество – общо 30000 литра.

3. Срок  и място за изпълнение на доставката: до 24 /двадесет и четири/ часа след подаване на заявка за необходимото количество гориво от възложителя до котелното помещение в административната сграда на Областна администрация – Хасково, находяща се в гр. Хасково, пл. Свобода №5.

4..Начин за образуване и плащане на предлаганата цена: Доставната /крайна/ цена на единица мярка от горивото /1000 л./ се определя в лева с ДДС и включва всички разходи по доставката на горивото. Доставната /крайната/ цена се определя като върху официално оповестена базова цена на основен производител/вносител към момента на подаване на офертата се начисли предлагана от кандидата надценка или отстъпка в проценти. Надценката или отстъпка не се променя за целия срок на договора. Доставната /крайна/ цена може да бъде променяна само в случаите на промяна на официално оповестената базова цена, като това обстоятелство се удостоверява чрез официалния бюлетин за периодично изменение на цените на производителя/вносителя, за което изпълнителят уведомява възложителя. Кандидатите предлагат цена, като посочват базовата цена и нейния вид /на производител или на вносител и съответно неговото име/ и размера на надценката или отстъпката в проценти. Плащането се извършва по банков път, по сметка, посочена от изпълнителя и при условията посочени в проекта на договор. Цените в предложението на кандидата да включват всички разходи на изпълнителя по изпълнението на поръчката при условията, описани в настоящата заповед. Валутата на предложенията да бъде в български лева с начислен ДДС.

5. Изисквания за качество: Горивото да отговаря на изискванията на чл. 6 от Наредбата за  изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол и всяка доставка да се придружава задължително от декларация за съответствие с изискванията за качество за всяка партида.

6. Квалификационни изисквания към кандидатите:

- да са български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения, с предмет на дейност в областта на доставката на течни горива – удостоверение за актуално състояние или ЕИК;

- да притежават или имат на разположение пътни превозни средства, превозващи определени опасни товари - доказва се с копие от Удостоверение за одобрение на пътни превозни средства превозващи опредени опасни товари  - АDR;

- автоцистерните да са оборудвани с измервателни уреди, одобрени и контролирани от оторизирано лице – доказва се със съответния удостоверителен документ.

7. Критерии за извършване на избора на изпълнител: най-ниска предложена, доставна /крайна/ цена  с ДДС – 100 % тежест.

8. Изисквания към офертата – офертата трябва да съдържа:

-          административни сведения за участника;

-          документите доказващи изискванията към изпълнителя посочени в т. 6 от настоящата покана. В случай, че е посочен ЕИК, участниците не следва да представят удостоверение за актуално състояние за обстоятелствата вписани в търговския регистър /чл. 23, ал. 4 от ЗТР/;

-          срок за валидност на офертата – определен от участника;

-          ценово предложение.

9. Място и срок за подаване на предложенията за участие: Офертите на участниците за избор на изпълнител се подават в гр. Хасково, пл. Свобода №5, Областна администрация - Хасково, Звеното за административно обслужване – стая №2, партерен етаж до 17.00 часа на  06.12.2010 год.

Моля да разгледате приложената към настоящата покана документация и ако проявявате интерес да представите своето предложение, което следва да бъде съобразено с условията посочени по-горе.

Приложение:

-          оферта - образец;

-          ценово предложение - образец;

-          административни сведения за участника - образец;

-          декларация за техническото оборудване - образец;

-          проект на договор.

 

 

С уважение,

РУМЕН ДАНЕВ

Областен управител на област – Хасково

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.