Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

Покана за избор на изпълнител по реда на чл.2 ал. 1 т.2 от НВМОП за доставка на дизелово гориво и бензин за автомобили собсвеност на Областна Администрация Хасково

Изх.№ РД-08-2734

02.12.2010 год.

 

ДО

ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА

На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от  Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки имам удоволствието да Ви поканя, да представите своето техническо и финансово предложение за периодични покупки на дизелово гориво и бензин за автомобили собственост на Областна администрация – Хасково и 2 броя дизелови агрегати на ГКПП “Капитан Андреево”, Област Хасково, чрез система за зареждане при условия на безналично плащане с електронни карти. Код съгласно номенклатурата на Класификатора на обществените поръчки 09130000: нефт и нефтени дестилати. Горивата следва да бъдат бензин А 95Н и дизел /за агрегати/. Приблизително количество – общо 10000 литра, като за възложителя не се поражда задължение да го поръча в пълен обем, с оглед на което си запазва правото да увеличава количеството в рамките на максимално определената в чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП стойност или да го намалява, съобразно нуждите си и бюджетните средства, при следните условия:

1. Наименование и адрес на Възложителя: Областен управител на област с административен център град Хасково, гр. Хасково, пк 6300, пл. Свобода №5.

2. Предмет на доставката: периодични покупки на дизелово гориво и бензин за автомобили собственост на Областна администрация – Хасково и 2 броя дизелови агрегати на ГКПП “Капитан Андреево”, Област Хасково, чрез система за зареждане при условия на безналично плащане с електронни карти.

3. Срок, начин и място за изпълнение на доставката: 31.12.2011 год. Място на доставките – бензиностанции на територията на страната. Доставката да се осъществява при всяко зареждане на автомобил или агрегат, собственост на Областна администрация – Хасково, като зареждането се извършва с електронни карти, предоставени от изпълнителя.

4. Начин за образуване и плащане на предлаганата цена: Участниците предлагат крайна цена, формирана от действащата дена с ДДС към датата на подаване на офертата, намалена с търговската отстъпка. Предложенията да бъде в български лева с начислен ДДС. Плащането се извършва в български левове, по банков път, по сметка, посочена от изпълнителя, след представяне на фактура в оригинал или електронна фактура, отговарящи на изискванията на Закона за счетоводството и при условията предвидени в договора. Фактурата следва да бъде придружена с отчет, съдържащ обобщена информация за вида, количеството, ед.цена и стойността на зареденото гориво, а също подробно извлечение за зереденото гориво от всяко МПС. Фактурата следва да бъде представена в Областна администрация – Хасково до 5-то число на месеца, следващ отчетния период.

5. Изисквания за качество: Горивото да отговаря на изискванията от Наредбата за  изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.

6. Изисквания към кандидатите:

- да са български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения, с предмет на дейност в областта на доставката на течни горива – удостоверение за актуално състояние или ЕИК;

- да притежават или разполагат с изградена мрежа от търговски обекти /бензиностанции/ не по – малко от 80 /осемдесет/ на брой в страната, като поне една от тях се намира на територията на гр. Хасково, които са с работно време 24 часа, седем дни в седмицата – доказва се с декларация, съдържаща списък с бензиностанциите на териториата на страната с точното им местонахождение, даващи възможност за зареждане с карти.

7. Критерии за извършване на избора на изпълнител: най-ниска предложена цена  с ДДС – 100 % тежест.

8. Изисквания към офертата – офертата трябва да съдържа:

- административни сведения за участника;

- ценово предложение;

- срок за валидност на офертата – определен от участника;

- документите доказващи изискванията към изпълнителя посочени в т. 6 от настоящата покана. В случай, че е посочен ЕИК, участниците не следва да представят удостоверение за актуално състояние за обстоятелствата вписани в търговския регистър /чл. 23, ал. 4 от ЗТР/.

9. Място и срок за подаване на предложенията за участие: Офертите на участниците за избор на изпълнител се подават в гр. Хасково, пл. Свобода №5, Областна администрация - Хасково, Звеното за административно обслужване – стая №2, партерен етаж до 17.00 часа на  10.12.2010 год.

Моля да разгледате приложената към настоящата покана документация и ако проявявате интерес да представите своето предложение, което следва да бъде съобразено с условията посочени по-горе.

Приложение:

- оферта - образец;

- ценово предложение - образец;

- административни сведения за участника - образец;

- декларация със списък за броя на търговските обекти /бензиностанции/ - образец;

- проект на договор.

 

С уважение,

РУМЕН ДАНЕВ

Областен управител на област – Хасково

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.