Система за определяне на резултатите и коефициентите, с които се умножава резултатът на кандидатите, получен от практическия изпит и от интервюто за длъжността "старши експерт" в дирекция АКРРДС


Извлечение от Протокол № 2/06.04.2021г. на комисията, назначена със Заповед № РД–14-17/22.03.2021 г. на Областния управител на област Хасково

 

На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,системата за определяне на резултатите и коефициентите, с които се умножава резултатът на кандидатите, получен от практическия изпит и от интервюто за длъжността – старши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация – Хасково е следната:

Допуснатите кандидати се явяват на практически изпит /за преценка на владеенето на английски език/, включващ три задачи.

Задача 1 (TASK 1 - USE OF ENGLISH) - 50 примера с основна лексика и граматика.

За всеки пример, получил верен отговор, кандидатът получава 1 /една/ точка. Липсата на отговор или повече от един отговор, както и грешен отговор, не носи точки.

Максималният брой точки, които се присъждат от първата задача, е 50 /петдесет/.

Задача 2 (TASK 2 – TRANSLATION) – писмен превод от английски език на български език.

Критериите за проверка и оценка на задачата са:

 • От 0 т. до 10 т. за смислово съответствие и точност на превода, логическа последователност и организация на съдържанието.
 • От 0 т. до 10 т. за спазване на граматичните норми и правила на езика.
 • От 0 т. до 10 т. за правилна и точна употреба на лексиката.
 • Максималният брой точки, които се присъждат от втората задача е 30 /тридесет/.

Задача 3 (TASK 3 – WRITING PART) - създаване натекст /отговор на e-mail/ по зададена тема.

Критериите за проверка и оценка на задачата са:

 1. Съответствие със зададената тема, логическапоследователност и организация на съдържанието – от 0т. до 6т.
 2. Спазване на зададения обем и формат – от 0 т. до 2 т.
 3. Спазване на граматичните норми и правила – от 0 т. до 7 т.
 4. Правилна и точна употреба на лексиката – от 0 т. до 7 т.
 5. Богатство на използваните изразни средства – от 0 т. до6 т.
  1. 5.1. богатство на използваните лексикални средства - от 0 т. до 3 т
  1. 5.2. богатство на използваните граматични средства - от 0 т. до 3 т.
 6. Правопис и пунктуация – от 0 т. до 2т.
  (не се санкционират пунктуационни грешки, които непречат на разбирането)
  1. - до 5 правописни грешки - 1 т.
  1. - над 5 правописни грешки - 0 т.

Максималният брой точки, които се присъждат за третата задача е 30 /тридесет/.

Максималният брой точки от практическия изпит е 110 /сто и десет/. 

Продължителността на провеждане на практическия изпит ще бъде  90 минути.

Работата на всеки кандидат ще бъде оценявана по 5-степенна скала от двама от членовете на конкурсната комисия, които са външни специалисти в професионалната област, в която ще се оценяват кандидатите. 

Таблица за трансформиране на постигнатите точки в цифрова оценка по 5-степенна скала

Точки Оценка
Под 50 точки 1,00
От 50 - 64 точки 2,00
От 65 - 79 точки 3,00
От 80 - 94 точки 4,00
От 95 - 110 точки 5,00

Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на всеки от проверяващите.

 • До участие в интервю се допуска кандидат, чийто резултат от практическия изпит е най-малко “4“.
 • Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 15.04.2021г. в 14,30 часа в сградата на Областна администрация - Хасково, пл. „Свобода“ № 5, ет. 1, ст. 17.
 • Определят се коефициенти на тежест, както следва:

за практическия изпит     –  коефициент  4

за интервюто ​                     –  коефициент  4

Полученият от практическия изпит резултат на всеки от допуснатите на интервю кандидати се умножава с коефициент за тежест 4 /четири/.

Резултатът на всеки от кандидатите от интервюто се получава като общ сбор от средноаритметичната оценка на всеки член на конкурсната комисия, съгласно попълнено приложение № 5 към чл. 42, ал 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. 

На основание чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, преди провеждане на интервюто комисията ще формулира въпроси, които ще се задават на всички кандидати и ще определи минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто.

Полученият резултат от интервюто над минималния, се умножава с коефициент за тежест 4 /четири/.  

Окончателният резултат на всеки кандидат, издържал успешно практическия изпит и интервюто представлява сбор от резултата, получен при практическия изпит, умножен със съответния коефициент и резултата от интервюто, умножен с определения коефициент за тежест и ще бъде отразен във формуляр-приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от НПКПМДСл. 

 

КАТЯ КРУШКОВА /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ