На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административни актове по реда на Закона политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административни актове по реда на Закона политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/, както следва:

Заповед №РД-11-228 от 06.08.2010 год., с която е постановен отказ за изплащане на еднократно обезщетение, по преписка с вх. №АК-04-02-2380 от 27.07.2009 год., подадена от Йорданка Колева Текнефезова от гр. Хасково, като наследник на Колю Павлов Колев;

Заповед №РД-11-237 от 06.08.2010 год., с която е постановен отказ за изплащане на еднократно обезщетение, по преписка с вх. №АК-04-02-3711 от 15.12.2008 год., подадена от Либер Стоянов Несторов от гр. Варна, като наследник на Стоян Тодоров Жеков Несторов.

РУМЕН ДАНЕВ
Областен управител на Област – Хасково