СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.61, АЛ.1 И АЛ.3 ОТ АПК


Изх.№ РД-08-914

13.04.2011 г.

 

 

ДО

ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.61, АЛ.1 И АЛ.3 ОТ АПК

Съобщавам Ви, че на основание чл.32, ал.2 от Закона за администрацията, чл.99, т.1, чл.100 предложение първо, чл.149, ал.5 от АПК, писмо изх.№06-00-63/01.12.2010г. на Агенция “Пътна инфраструктура” към МРРБ и писмо изх.№90-04-1230/10.02.2011г. на МРРБ, със Заповед №РД-11-168/13.04.2011г. се обявява Заповед №РД-11-321/23.07.2009г. на Областния управител на Област – Хасково за нищожна, с която на основание чл.209, ал.2 от ЗУТ и във връзка с предложение изх.№06-00-63/22.05.2009г. на Изпълнителния директор на НАПИ е одобрено “отчуждаването за държавни нужди на имоти и части от имоти – частна общинска и държавна собственост и части от имоти частна собственост на физически лица, съгласно графичната част и приложените имотни регистри към одобрения ПУП – парцеларен план и технически проект за обект: “Рехабилитация и частична реконструкция на път ІІІ–554 Нова Загора–Симеоновград–Харманли от км.47+450 до км.73+847.86”. Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Хасково чрез Областния управител на Област – Хасково в 14-дневен срок от съобщаването.

Настоящото съобщение да се обяви на: таблото за обявления в Областна администрация – Хасково, Интернет страницата на Областна администрация – Хасково, таблото за обявления в Общинска администрация – Симеоновград и да се публикува в един централен ежедневник.

 

 

РУМЕН ДАНЕВ

Областен управител на Област – Хасково