Showing 21 - 40 of 94
#Title
 
21Заповед за обявяване на бедствено положение в общините Тополовград, Харманли, Хасково и Димитровград от 07.08.20г.
22Заповед за ограничаване на достъпа в дивечовъден участък "Балдарана" при ТП ДГС-Ивайловград от 01.08.2020г до 31.10.2020г.
23Връчване на Заповед ДС-06-44/27.05.2020г. на "ПРОГРЕС" ЕООД с ЕИК 126639433 по чл.61 ал.1 вр.с чл.18а, ал10 от АПК
24Заповед пожароопасен сезон 2020
25Заповед пожароопасен сезон 2019
26Заповед Пожароопасен Сезон 2018
27Анкетен формуляр
28ЗАПОВЕД № РД-13-118/29.09.2017г.
29Заповед № ОКД-02-К-03-1/13.09.2017г.
30З А П О В Е Д № ДС -07 -2/30.05.2017 г.
31З А П О В Е Д № РД-14-17/12.05.2017
32Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
33 З А П О В Е Д № ОМП-02-2 /01.03.2017г.
34П О К А Н А
35Договор № АСД-04-50/25.11.2016г.
36Заповед № РД-13-91
37ЗАПОВЕД № РД-13-88/10.10.2016г.
38ЗАПОВЕД № РД-13-69/04.08-.2016г.
39ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СВОЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР.
40Заповед № ОКД-02-К-03-2/28.04.2016г.