Showing 21 - 40 of 87
#Title
 
21Заповед № ОКД-02-К-03-1/13.09.2017г.
22З А П О В Е Д № ДС -07 -2/30.05.2017 г.
23З А П О В Е Д № РД-14-17/12.05.2017
24Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
25 З А П О В Е Д № ОМП-02-2 /01.03.2017г.
26П О К А Н А
27Договор № АСД-04-50/25.11.2016г.
28Заповед № РД-13-91
29ЗАПОВЕД № РД-13-88/10.10.2016г.
30ЗАПОВЕД № РД-13-69/04.08-.2016г.
31ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СВОЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР.
32Заповед № ОКД-02-К-03-2/28.04.2016г.
33З А П О В Е Д № РД-13-39/28.04.2016г.
34З А П О В Е Д № ОМП-02-2/25.04.2016г.
35Заповед № ОКД-02-К-03-1/14.04.2016г.
36СПИСЪК на земеделските територии, придобили характеристиките на гора, по смисъла на чл. 83 от Закона за горите, в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград, ЮИДП-Сливен, РДГ Кърджали, по землища на населените места
37Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
38Покана за редовно общо събрание на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково”
39Покана за редовно общо събрание на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково”
40З А П О В Е Д № ДС-07-2/ 22.02.2016г.