Showing 1 - 20 of 94
#Title
 
1Анкетен формуляр
2Брошура с препоръки за Национална кампания за енергийно обновяване на българските домове
3Връчване на Заповед ДС-06-44/27.05.2020г. на "ПРОГРЕС" ЕООД с ЕИК 126639433 по чл.61 ал.1 вр.с чл.18а, ал10 от АПК
4Всеки, който има интерес към мерките за енергийна ефективност, да се обръща към местната власт
5Да изчистим България 2013
6Договор № АСД-04-31/16.07.2015г.
7Договор № АСД-04-32/20.07.2015г.
8Договор № АСД-04-50/25.11.2016г.
9ЗАПОВЕД №АК-04-1/17.06.2014 год.
10Заповед №ДС-06-24
11Заповед № ДС-06-42/17.09.2021г. за определяне СПЕЧЕЛИЛ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост в управление на ДП “НКЖИ”, актуван с АЧДС № 7252/27.04.2018г.
12Заповед № ДС-07-1/09.12.2015г.
13З А П О В Е Д № ДС-07-2/ 22.02.2016г.
14З А П О В Е Д № ДС -07 -2/30.05.2017 г.
15Заповед № ОКД-02-К-03-1/13.09.2017г.
16Заповед № ОКД-02-К-03-1/14.04.2016г.
17Заповед №ОКД-02-К-03-2/19.09.2013г.
18Заповед №ОКД-02-К-03-2/25.11.2014г.
19Заповед № ОКД-02-К-03-2/28.04.2016г.
20 З А П О В Е Д № ОКД-02-К-03-2/29.06.2015г.