Showing 1 - 20 of 24
#Title
 
1ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.724.9.7.3 НА ЕТАЖ 0 (ПАРТЕР)
2ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.724.9.7.3 НА ЕТАЖ 0 (ПАРТЕР)
3ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.724.9.7.3 НА ЕТАЖ 0
4Търг за продажба на лек автомобил
5Решение на Министъра на Отбраната
6Протокол от проведен търг с тайно наддаване на 30.11.2010
7Провеждане на търг
8Проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед № ДС-06-30/05.07.2021г.
9Прекратяване на търг с тайно наддаване открит с заповед ДС-06-93/26.11.2020 и з. РД-13-6/11.01.2021г.
10Относно търг с тайно наддаване открит със Заповед ДС-06-30/05.07.2021
11Обявление МО
12Обявление за спечелен търг
13На основание чл.56, ал.6 от ППЗДС Областния управител на област Хасково издава Заповед №ДС-06-21/22.04.2013г.
14Заповед спечелил търга им.268 Хасково № ДС-06-73/09.09.2020 г. На основание чл. 59, ал. 6, във връзка с чл. 55-56 от Правилника за прилагане за закона за държавна собственост, чл. 43, ал. 4
15ЗАПОВЕД РД-13-6/11.01.2021г.
16Заповед РД-13-51 от 11.08.2021
17Заповед за провеждане на търг
18Заповед за прекратяване на търг
19Заповед №РД-13-169/31.10.2012г
20ЗАПОВЕД № РД-11-172 търг Мерцедес С350ТД