Област Хасково

PDFPrintE-mail

Социален профил на област Хасково

Безработица:

През периода януари – декември 2014 г. в бюрата по труда от област Хасково са регистрирани 13224 средномесечен брой безработни лица, като равнището на безработица е 12.7%. Спрямо 2013 г. средномесечният брой на безработните лица намалява с 321 души (2.37%.).

С най-ниско равнище на безработица в областта са община Хасково и община Свиленград – съответно по 9.3% и 9.6%, а с най-високо - общините Тополовград и Симеоновград– по 25.9%.

В бюрата по труда от област Хасково за 2014 г. са регистрирани 7505 жени средномесечен брой (57%) и 5719 мъже (43%). Спрямо същия период на 2013 година жените намаляват с 85 души (1,12%), а броят на мъжете намалява с 236 души, 3.9%.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта. С най-голям дял са възрастовите групи над 55 г., до 54 г. и до 49 г.. С най-нисък относителен дял са младежите до 19 г. През  месеците от януари до декември 2014 г. са регистрирани 2342 младежи средномесечен брой, като делът им е 18% от всички безработни лица.

Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в област Хасково са 5217 средномесечен брой и съставляват 39% от всички регистрирани безработни.

Сегментацията на предлагането на работна сила на областния трудов пазар по признака образование се отличава с трайно доминиращият дял на безработните лица с основно и по-ниско образование – 6580 души средномесечен брой или 49,8%. Тази група безработни остава с висок относителен дял, което е показател за влошените качествени характеристики на работната сила. По-ниското ниво на образование, което почти винаги е свързано със слаба или почти липсваща квалификация, предопределя и слабата им конкурентоспособност на пазара на труда и невъзможност да се отговори на изискванията на работодателите.

Устойчива тенденция е безработните лица с основно и по-ниско образование да са с най-голям брой  и най-висок относителен дял в образователната структура на безработните, като относителният дял на лицата с основно и по-ниско образование е по-висок в по-малките общини.

Безработните висшисти съставляват 8,6% от всички безработни за 2014 г. и са 1131 души средномесечен брой.

Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 42% от цялата разглеждана съвкупност и са 5513 среден брой за периода.

През периода от януари до декември 2014 г. в бюрата по труда от областта са обявени 3296 свободни работни места. През отчетния период на първичния пазар са обявени 3258 работни места, а по мерки за заетост обявените места са 38.

През 2014 г. са постъпили на работа всичко 6415 безработни, като чрез посредничеството на бюрата по труда са устроени на работа 4262 лица.

Здравеопазване:

На територията на Област Хасково към 01.01.2015 г. в МЗ на територията Хасково са регистрирани следните видове лечебни заведения за болнична медицинска помощ:

 • МБАЛ „Хасково“ АД,
 • МБАЛ „Св. Екатерина” ЕООД  гр. Димитровград,
 • МБАЛ „Харманли“  ЕООД  ,
 • МБАЛ „Свиленград“ ЕООД ,
 • СБАЛВБ „Тополовград“ ЕООД ,
 • СБДПЛР „Любимец“ ЕООД,
 • МБАЛ „Хигия” ООД, гр. Хасково
 • СБАЛПФЗ ”Хасково“ ЕООД,
 • СБАЛО „Хасково“ ЕООД / обслужва населението на областите Хасково и Кърджали/,
 • Център за психично здраве „ Хасково“ ЕООД

Спешна медицинска помощ в областта се осъществява от ЦСМП – гр. Хасково, структуриран в 8 филиала - в  гр. Хасково, гр. Димитровград, гр. Харманли, гр.Свиленград, гр. Любимец, гр. Симеоновград, гр. Тополовград, гр. Ивайловград. На територията на община Маджарово работи изнесен долекарски спешен екип.

В Област Хасково функционират две Трудово лекарски експертни комисии –  /ТЕЛК/, част от структурата на МБАЛ „Хасково“ АД и МБАЛ „Св. Екатерина“ ЕООД гр. Димитровград. Към ТЕЛК Хасково са включени и лекари консултанти по психични болести, детски болести и очни болести, а към ТЕЛК Димитровград е включен лекар консултант със специалност „Пневмология и фтизиатрия“.

На територията на областта функционира  Дом за медико-социални грижи за деца с капацитет 44 легла за институционална грижа и 12 места „Дневен център“, в който медицински специалисти осъществяват продължително медицинско наблюдение и специфични грижи за деца от 0 до 3 години с хронични заболявания и медико-социални проблеми.

Функциониращи кабинети:

 • Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН (КАБКИС) – Хасково

Услугата е насочена към всички, които желят да узнаят своя ХИВ статус. За посещение в КАБКИС не е необходимо здравно осигуряване и направление от личен лекар. Изследването е анонимно, безплатно и може да се извършва многократно.

 • Консултативен кабинет за борба със зависимостите - Хасково

Дават се безплатни консултации не само за желаещите да откажат никотина, но и на хора които искат да се преборят с алкохолизма и наркотиците.

 • Имунизационен кабинет - Хасково

- Извършват се задължителни имунизации и реимунизации на лица неизбрали личен лекар по имунизационния календар на РБългария.

- Извършват се целеви и препоръчителни имунизации.

- Издаване на сертификат за имунизационното състояние.

Регистри

 • Регистър на лечебните заведения за извънболнична дейност и хосписите на територията на област Хасково.
 • Регистър на обектите с обществено предназначение.
 • Регистър на лица, практикуващи неконвенционални методи за лечение.
 • Регистър - издадени разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицинав област Хасково.
 • Регистър дрогерии.
 • Регистър на обектите за бутилиране на минерални, изворни и трапезни води.

 

Социални дейности :

 

1. Социални помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане през 2014 г. за област Хасково

Брой случаи общо – 2267 лица и семейства.

2. Семейни помощи по реда на Закона за семейните помощи за деца през 2014 г. в област Хасково

Брой случаи общо – 31514 семейства, 37454 деца..

3. Интеграционни добавки по реда на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания през 2014 г.

Брой лица с увреждания общо в област Хасково – 15150 лица.

Отпуснати общо месечни добавки за социална интеграция за 2014 г. – 30619 случая.

4. Целеви помощи за отопление по реда на Наредба № РД07 – 5 на МТСП от 16.05.2008 г. за отоплителен сезон 2014-2015г.

За отоплителен сезон 2014 – 2015 г. са подпомогнати 8314 лица и семейства от област Хасково.

5. Месечни и еднократни помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето през 2014 г.

Броят на подпомогнатите деца в риск през 2014 г. са 329 от цялата област Хасково.

6. Приемна грижа

В края на 2014 г. приемните семейства на територията на област Хасково са 115, от тях 114 са професионални и 1 доброволно. Най-много приемни семейства има в общ. Димитровград – 54, от тях 53 са професионални. В общ. Хасково професионалните приемни семейства са 42., в общ. Мин. бани и общ. Свиленград има по 5 професионални семейства, в общ. Стамболово и общ. Харманли - по 4 приемни семейства, а в общ. Ивайловград - 1 приемно семейство. Във всички утвърдени приемни семейства има настанени общо 83 приемни деца на възраст от 0 до 18 г.


Действащи социални услуги към 01.01.2015 г. в област Хасково

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.