РЕ ГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ


Р Е Г И С Т Ъ Р

 

на

декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

за лицата по § 2, ал. 1, т. 1 и т. 4 от закона (служителите в Областна администрация Хасково, членовете на политическите кабинети извън посочените в чл. 6, ал. 1 от закона, съветниците и експертите към политическите кабинети)

 

 

 

Входящ №, дата

Име, презиме и фамилия

 

Заемана длъжност

Декларация по

чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по

чл. 35, ал. 1, т. 3

Декларация по

чл. 35, ал. 1, т. 2

(публична част – чл.37, ал.1, т.12-14) от ЗПКОНПИ

Декларация по

чл. 35, ал. 1, т. 4, 

(публична част – чл.37, ал.1, т.12-14) от ЗПКОНПИ

Списък на лицата, които не са подали декларации в срок

Линк към подадената декларация

Линк към подадената декларация

Линк към публичната част от подадената декларация

Линк към публичната част от подадената декларация

 

 

РД-10-127/08.11.2018г.

РД-10-131/27.11.2018

 

 

Десислава Бранимирова Тодорова

специалист

РД-10-127/08.11.2018г

 

 

 

РД-10-131/27.11.2018

 

Няма лица, подали декларации по чл.35, ал.1 т.2, във връзка с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ извън законоустановения срок

 

РД-10-128/19.11.2018г.