Списък на кандидатите, които не се допускат до конкурс за длъжността старши експерт в дирекция „Административен Контрол, Регионално Развитие и Държавна Собственост“ в Областна администрация – Хасково


На основание чл. 10в, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 21, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на решението от 23.03.2021г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-14-17/22.03.2021г. на Областния управител на област Хасково, до участие в конкурса не се допускат следните кандидати:

 

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1.

Десислава Гошева Христова

Чл. 20, ал. 2, т. 1 предложение първо от НПКПМДСл. Не са представени всички необходими документи - копия от документи удостоверяващи допълнителните умения и квалификации /документ за владеене на английски език/.

2.

Хасан Ергюн Бекир

Чл. 20, ал. 2, т. 1 предложение трето от НПКПМДСл. Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит или ранг.

 

КАТЯ КРУШКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ