Списък на кандидатите, допуснати до конкурс за длъжността старши експерт в дирекция „Административен Контрол, Регионално Развитие и Държавна Собственост“ в Областна администрация – Хасково


На основание чл. 10в, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 21, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на решението от 23.03.2021г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-14-17/22.03.2021г. на Областния управител на област Хасково, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

 

  1. Дияна Георгиева Иванова-Минчева

  2. Гергана Вълчева Опанова

 

Посочените кандидати трябва да се явят на 15.04.2021 г. от 11.00 часа в сградата на Областна администрация - Хасково, находяща се в гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 5, ет. 1, ст. 17 за провеждане на практически изпит /за преценка на владеенето на английски език от кандидатите/, като следва да представят документ за самоличност.

 

КАТЯ КРУШКОВА /п/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ