Прекратиха производството на ТЕЦ „Марица 3“ до отстраняване на неизправности


Със заповед №1 от 21 април 2022 г. на МОСВ и РИОСВ, със съдействието на областния управител на Хасково, се налага принудителна административна мярка на ТЕЦ „Марица 3“ в Димитровград. Тя е за спиране на производствената дейност на горивната инсталация, включваща котел „ОР 380в“.

Спирането се приложи днес чрез пломбиране на местата за подаване на гориво към котела, което бе извършено от директора на РИОСВ – Хасково Наталия Пачеманова и експерти, в присъствието на областния управител Катя Панева. То ще е в сила до изпълнението на условията по Комплексното разрешително, както и до приключване на всички ремонтни дейности и пълното възстановяване на цялата сграда на котелното помещение, намиращо се на площадката на димитровградския ТЕЦ.

До мярката се стигна след многократни жалби и констатирани нарушения на Комплексното разрешително. За 7 месеца на предходната година 30 са превишенията на нормата за серен диоксид, при условие, че за една календарна година са допустими 24. В рамките на настоящата година, за 3 месеца и половина, превишенията са 8. Също така не се спазва съотношението на горивото - въглища и биомаса.  

След многократни санкции и предписания за отстраняване на нерегламентираните изпускания от сградата на котелното, оттам се отделят неорганизирани емисии от вредни вещества, които представляват непосредствена опасност и риск за здравето на хората и качеството на околната среда, коментира Катя Панева. По комплексното разрешително те трябва да се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства.