На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административeн акт по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/


СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административeн акт по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/, както следва:

Заповед № РД-13-20/11.02.2013г., с която отказва обезщетение по преписка с вх.№ АП-13-1121/15.04.2011г., подадена от Янка Янкова Чакърова от с.Нова надежда, ул. “Г.Бенковски” №4, Никола Динчев Чакъров от гр.Симеоновград, ул.”Христо Ботев” №27, вх.Б, ет.1, ап.2 и Тянко Динчев Чакъров от гр. Димитровград, ул.3-ти Март, бл.16, вх.В, ет.3, ап.12, като наследници на репресираното лице Динчо Николов Чакъров, б.ж на гр. Димитровград.

Настоящото съобщение да се обяви на интернет страницата на Областна администрация с адрес: www.hs.gavernment.bg и да се постави на таблото за обявления в сградата на Областна администрация-Хасково.

Ирена Узунова
Областен управител на Област – Хасково