СЪОБЩЕНИЕ по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс


10.05.2013г.
гр.Хасково

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Заместник областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издаден административeн акт по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/, както следва:

Заповед № РД-13-55/02.04.2013г., с която се отказва обезщетение по преписка с вх.№ АП-13-3046/30.12.2011г., подадена от Желязка Гочева Атанасова от гр.Хасково, ул. ,,13-март”- №18, ет.5, ап.40, Атанаска Янкова Атанасова от гр.Хасково, кв.,,Бадема”- бл.28, вх.В, ет.5, ап.40 и Николай Янков Атанасов от гр.Хасково, ул. ,,13-март”- №18, ет.14, ап.5, като наследници на репресираното лице Янко Колев Атанасов, б.ж на гр. Хасково.

Настоящото съобщение да се обяви на интернет страницата на Областна администрация -Хасково с адрес: www.hs.gavernment.bg и да се постави на таблото за обявления в сградата на Областна администрация-Хасково.

НИКОЛАЙ НАНЕВ    
Заместник областен управител на Област – Хасково
( Заповед № ЧР-04-3/29.03.2013г.- за заместване)