ЗАПОВЕД № ОМП-02-3/15.05.2013г.


РЕПУБЛИКА    БЪЛГАРИЯ

 

ОБЛАСТЕН  УПРАВИТЕЛ   НА   ОБЛАСТ   ХАСКОВОЗАПОВЕД№ ОМП-02-3/15.05.2013г.


На основание чл. 32. ал. 1 от Закона за адмикистрацията, чл. 137, ал. 1 от Закона за горите и във връзка с постъпило в Областна администрация предложение изх. №1760/08.05.2013 г. на директора на Регионална дирекция по горите Кърджали, с цел създаване на ефективна организация за осигуряване пожарната безопасност, предотвратяване, откриване, ограничаване и ликвидиране на горски пожари в горските територии.