СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс


 

28.05.2013г.

гр.Хасково

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Вр.ИД Областeн управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издаден административeн акт по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/, както следва:

Заповед № РД-13-62/02.04.2013г., с която се отказва обезщетение по преписка с вх.№ РД-07-3151/29.11.2011г. подадена от Величка Христова Мотолова от гр.Стара Загора, ул.Цар Иван Шишман №87, ет.2, ап.4, като наследник на репресираното лице Христо Гочев Дойчев Гочев.

 

Настоящото съобщение да се обяви на интернет страницата на Областна администрация -Хасково с адрес: www.hs.gavernment.bg и да се постави на таблото за обявления в сградата на Областна администрация-Хасково.

НИКОЛАЙ НАНЕВ

Вр.ИД Областен управител на Област – Хасково