ЗАПОВЕД, СЧИТАНА ОТ 09.07.2024 г. ДО 01.09.2024 г.


 

 

З А П О В Е Д

 

 

 

 

На основание чл. 64, ал.1, т. 6 от Закона за защита при бедствия

 

НАРЕЖДАМ:

  1. Забранявам обработката на пасища и балирането на сено и слама ежедневно след 11.00 ч. в периода от 09.07.2024 г. до 01.09.2024 г.
  2. Кметовете на населени места при обявен пожароопасен риск от високи температури, силен вятър и риск от бързоразвиващи се пожари на територията на област Хасково, своевременно да информират местното население, земеделски стопани и работници, пастири, пчелари, посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях.
  3. Кметовете на общини и кметства да заострят вниманието на гражданите при извършването на дейности по почистване на пасища, ливади, горски територии и дворове в населените места. При възникване на пожар, незабавно да уведомят компетентните органи на тел. 112 като посочат точния адрес на пожара и при възможност да окажат съдействие за ликвидирането му.
  4. Кметовете на общините да засилят контрола в земеделските земи за спазване на изискванията на чл.6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи.
  5. Кметовете на общините да информират местното население за задълженията и мерките по защита на горските територии и го оповестяват своевременно. Да създадат организация за участието на населението и създадените по смисъла на Закона за защита при бедствия, доброволни формирования при гасенето на пожари в горските територии и земеделските земи.

Настоящата заповед да се изпрати за сведение и изпълнение на Изпълнителна агенция по горите - гр. София, ОД „Земеделие" Хасково, РДГ - Кърджали, ДГС/ДЛС в област Хасково, РД „ПБЗН" - Хасково, „Електроразпределение - ЮГ" ЕАД – Пловдив, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД УМЕР-Хасково и кметовете на общини от област Хасково.

Възлагам на органите на ОД „МВР" - Хасково и РД „ПБЗН" - Хасково стриктно да следят за изпълнението на настоящата заповед.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Хасково.

 

МЕХМЕД АТАМАН

Областен управител на област Хасково