Магистърска програма „Младежки дейности и спорт”


 

Магистърска програма „Младежки дейности и спорт”

Ръководител на програмата: Доц. Елеонора Милева, доктор

Професионална квалификация Магистър по младежки дейности и спорт
Област на висшето образование 1.0. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание
Форма на обучение Редовна и задочна
Продължителност на програмата 2 семестъра (60 кредита)

Подробна информация може да намерите Тук