З А П О В Е Д № РД-13-25/21.04.2015г.ОТНОСНО: Провеждане на мероприятия за повишаване на пожарната безопасност на територията на Област Хасково.РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

 

З А П О В Е Д

№ РД-13-25/21.04.2015г.

ОТНОСНО: Провеждане на мероприятия за повишаване на пожарната безопасност на територията на Област Хасково.

 

На основание чл. 32, ал. 1 и във връзка с чл.31, ал. 1, т.9 и т.10 от Закона за администрацията, чл. 64, ал 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия и в съответствие с чл.137, т. 1 от  Закона за МВР, с цел подобряване на превантивната дейност и намаляване до минимум вредните последствия и щетите  от  пожари през пожароопасния летен сезон,

 

НАРЕЖДАМ

 

КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ:

 

1. Да обявят със заповед настъпването на „восъчна зрялост", след уведомление от Областна Дирекция „Земеделие", и набележат конкретни меки за предотвратяване на селскостопански и горски пожари и съвместно с кметове на населени места да организират тяхно то практическо изпълнение.

2. Да организират провеждането на необходимата противопожарна агитационно -разяснителна дейност сред населението , с цел повишаване готовността му за предотвратяване и гасене на евентуално възникнали пожари на територията на съответните общини.

3. Да създадат необходимата организация за своевременно оповестяване и подаване на информация в общините и кметствата през пожароопасния сезон.

4. Да организират и проведат съвместно със структурите на РД„ПБЗН" -Хасково кметски дни, на които да се обсъдят мерки за повишаване на пожарната безопасност на територията на общините .

5. Да се извърши обучение, инструктаж и занятия с изградените в общините доброволни формирования по реда на закона за защита при бедствия.

ІІ.КМЕТОВЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

1. В началото на кампанията по прибиране на реколтата да съберат и изпратят в Районните служби „ПБЗН" информация за вида, количеството и собствеността на селскостопанската техника намираща се в населеното място;

2.  Да запознаят ръководствата на селскостопанските производствени единици и население то с изискванията на настоящата заповед и създаде организация за изпълнението и.

3. Да организират и проведат мероприятия по опазването на селскостопанското имущество и посеви от пожари.

ІІІ. РЪКОВОДСТВАТА НА ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСИ КООПЕРАЦИИ,  СОБСТВЕНИЦИ, НАЕМАТЕЛИ, АРЕНДАТОРИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ:

1. Да организират изпълнението на изискванията на Наредба № 8121з-968/10.12.2014 г., за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

2. Да предоставят в РСПБЗН схеми с разположение на засетите площи с житни култури, пожарозащитните ивици, пътища за придвижване на пожарната техника и действащите водоизточници.

3. Да организират и извършат качествен ремонт, пожарообезопасяване и оборудване с противопожарни уреди на селскостопанските машини.

4. Да сформират приемателни комисии от специалисти, за приемане на селскостопанските машини, складове за зърно , зърносушилни и фуражни площадки с участието на служители от органите за ПБЗН.

5. Да организират извършването на ежедневни прегледи за техническото и противопожарно състояние на машини и съоръжения.

6. При започване на жътвата:

а)         Да осигурят разпарцелираие на масивите на участъци за ежедневна работа. Разпарцелирането се осъществява чрез ожънване на посевите, изнасяне на сламата и заораване на ивица с ширина най-малко 6 метра.

б)         Да разжънат, изнесат сламата и заорат ивица с ширина най-малко 6 м. покрай пътищата от републиканската и общинска пътна мрежа, горски насаждения, пчелини, гробищни паркове, газоразпределителни станции, газопроводи, петролопроводи, ел. стълбове, мачтови трафопостове и други.

7. Да осигурят трактор е четирикорпусен плуг за всяка агрегатна група.

8. Да организират и проведат обучение и инструктаж на всички механизатори и участници в кампанията по прибира не на реколтата.

9. Да организират охрана и наблюдение на посевите, площадките и складовете за зърно и на селскостопанската техника, която остава на полето след работа, оборудва ни с необходимите съобщителни средства , противопожарни уреди и съоръжения.

10. Да осигурят ограждане на фуражните площадки и сеновалите и изораване на ивици с ширина 5м. от външна страна на оградата.

11. Да осигурят обектите с необходимата противопожарна техника, съоръжения и средства за пожарогасене.

12. Да поставят на видни места покрай посевите знаци за пожарна безопасност.

13. При сключване на договори, свързани с жътвената кампания, за всеки конкретен случай да се отразяват задълженията по осигуряването на пожарната безопасност.

14. При оказване на помощ с жътвена и транспортна техника от други региони, да  уведомяват съответните  органи за ПБЗН за извършване  на съответната проверка по обезопасяването й.

15. Да изпълняват указанията на органите за   ПБЗН и им оказват съдействие при изпълнение на задачи свързани с пожарната безопасност.

ІV. РЪКОВОДСТВАТА НА ДЪРЖАВНИ ГОРСКИ СТОПАНСТВА, ДЪРЖАВНИТЕ ЛОВНИ СТОПАНСТВА И ОБЩИНИ:

1. Да разработят за изпълнение конкретни мероприятия по опазване на горския фонд от пожари.

2. През пожароопасния сезон да организират необходимите пожаронаблюдателни постове, оборудвани с ефективни съобщителни средства.

3. Да възстановят съществуващите минерализовани ивици и изпълнят нови такива съгласно утвърдените годишни планове за защита на горските територии.

4. Да създадат специализирани групи оборудвани с технически и транспортни средства, като създадат стройна организация за оповестяване и използването им .

5. Съвместно с кметовете на населените места да съберат информация за собствениците на житни масиви, разположени покрай горски участъци.

V.        РЪКОВОДСТВАТА НА ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ:

1. Да извършат проверки на техническото състояние на електропроводите пресичащи житни и горски масиви и провеса на проводниците.

2. Да почистят трасетата на линиите и охранителните зони пресичащи горски масиви от храсти, изсъхнала трева и вършина .

VI.      РЪКОВОДСТВАТА НА Ж.П. И ПЪТНИ УПРАВЛЕНИЯ:

1. Да почистят сервитутните ивици покрай ж.п.линиите и пътищата от тревна растителност и други горими материали.

2. Да извършат обучение и инструктаж на работниците и служителите , работещи покрай ж.п. и пътни артерии, за недопускане на пожари,

VІІ. ПОДЕЛЕНИЕ 52740

Да оказва съдействие на поделения на РД "Пожарна безопасност и защита на населението" при потушаването на горски и полски пожари на територията на Хасковска област, по искане на Областния управител.

Ръководителите   на  оперативните  действия, при изпълнение   на правомощията им по ликвидиране на пожари, да предприемат административно-наказателни мерки към ръководители на държавни органи, организации, юридически лица и граждани огказали съдействие или не изпълнили разпорежданията им.

 

При неизпълнение длъжностните лица носят административно- наказателна отговорност по ЗАНН и ЗМВР.

Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на:

-          Кметовете на общини;

-          Регионална дирекция ,,ПБЗН";

-          Районните служби "ПБЗН";

-          Областна Дирекция "Земеделие";

 

Настоящата Заповед да се сведе до знание и за изпълнение от Кметовете на Общини и съответните длъжностни лица.

 

 

ДОБРИ  БЕЛИВАНОВ

Областен управител на област Хасково