Показване 1 - 20 от 87
#Заглавие
 
1ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СВОЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР.
2Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК
3Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК
4СЪОБЩЕНИЕ по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс
5СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.61, АЛ.1 И АЛ.3 ОТ АПК
6СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс
7СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс
8Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на гр. Свиленград и с. Капитан Андреево
9Съгласно чл.10, ал.2 и ал. 6 на Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК
10"Спорт за децата в свободното време"
11СПИСЪК на земеделските територии, придобили характеристиките на гора, по смисъла на чл. 83 от Закона за горите, в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград, ЮИДП-Сливен, РДГ Кърджали, по землища на населените места
12Провеждат се дискусионни срещи по приоритетите на Националната стратегия за интегриране на ромите по проект "Т.Е.А.М.2 - Заедно постигаме повече"
13Предстоящи извънредни общи събрания на „Асоциация по ВиК Хасково” и „Асоциация по ВиК Димитровград”
14П О К А Н А Съгласно разпоредбите на чл. 60 ал.1 от Изборния кодекс (ИК)
15Покана за редовно общо събрание на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково”
16Покана за редовно общо събрание на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково”
17Покана за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково
18Покана за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково
19Покана за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково
20П О К А Н А