Показване 1 - 17 от 17
#Заглавие
 
1Вътрешни правила във връзка с предоставянето на административни услуги на гражданите в ОА Хасково
2Годишен отчет за постъпили заявления по ЗДОИ.
3Друга информация, определена със закон
4Издадени от Областния управител на област Хасково актове
5Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията
6Информация за Звеното по приемане на заявленията по ЗДОИ
7Информация за проведени обществени поръчки по ЗОП
8Информация за упражняване право на достъп до обществена информация. Ред и условия за повторно използване на информация.Такси по чл. 41ж ЗДОИ
9Информация от обществен интерес /чл.14, ал.2, т.1-3 от ЗДОИ/
10Информация, предоставяна повече от 3 пъти по реда на глава Трета от ЗДОИ
11Обявления за конкурси за държавни служители
12Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от ОА Хасково
13Подлежаща на публикуване информация по ЗПУКИ
14Правомощия на Областния управител, данни за Областна администрация, функции и отговорности
15Списък на публичната информация по ЗЗКИ и ППЗЗКИ
16Стратегии, планове, програми, отчети за дейността на администрацията
17Уведомления за откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл. 66 от АПК.