Брошура с препоръки за Национална кампания за енергийно обновяване на българските домове

Published on 22.01.2015 08:03


Министерството на регионалното развитие и благоустройството изготви специална брошура с най-важните моменти  на стартиращата  Национална програма  за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Брошурата дава информация и отговори на най-важните въпроси, касаещи програмата, която предоставя 100% безвъзмездна финансова помощ за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в допустимите сгради. 
В нея потребителите се информират, кой и как може да кандидатства по програмата и какви са стъпките, които  трябва да се  направят. Поместена е и информация, какви са задълженията на общинските администрации, какви мерки ще се финансират и кое се счита за  недопустим разход по програмата.

Брошура

Read more

Да изчистим България 2013

Published on 07.02.2013 12:20


Областна администрация Хасково и тази година ще вземе участие в кампанията на bTV "Да изчистим България", като актуална информация за дейностите по кампанията ще бъдат оповестявани в сайта на администрацията.

 

- Презентация

Read more

Договор № АСД-04-31/16.07.2015г.

Published on 17.07.2015 08:51


Във връзка с РМС № 17 от 14.01.2015г. за неотложни мерки във връзка с миграционния натиск по границата на Република България, ПМС №55 от 12.03.2015г. за реда и условията за възлагането и изграждането на временно възпрепядстващо съоражение по българо-турската граница, ПМС № 154 от 19.06.2015г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфериза 2015г. и на основание чл.12, ал. 1, т. 18 от Закона за обществени поръчки се сключи настоящия договор:

Договор № АСД-04-31/16.07.2015г.

Анекс №1

Read more

Договор № АСД-04-32/20.07.2015г.

Published on 20.07.2015 10:51


Във връзка с РМС № 17 от 14.01.2015г. за неотложни мерки във връзка с миграционния натиск по границата на Република България, ПМС №55 от 12.03.2015г. за реда и условията за възлагането и изграждането на временно възпрепядстващо съоражение по българо-турската граница, ПМС № 154 от 19.06.2015г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфериза 2015г. и на основание чл.12, ал. 1, т. 18 от Закона за обществени поръчки се сключи настоящия договор:

Договор № АСД-04-32/20.07.2015г.

Анекс №1

Анекс №2

Анекс №3

Read more

Договор № АСД-04-50/25.11.2016г.

Published on 20.12.2016 10:23


Във връзка с РМС № 17 от 14 януари 2015 г. за неотложни мерки във връзка с миграционния натиск по границата на Република България, ПМС № 55/12 март 2015 г. за реда и условията за възлагането и изграждането на временно възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница, неусвоени финансови средства по ПМС № 19/28.01.2016г, ПМС № 40/25.02.2016г, ПМС № 266/20.10.2016г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г., утвърдено от Главния секретар на МС разпределение между областните управители наш вх.№ РД-21-88-(300).16.11.2016г, и на основание чл. 13, ал. 1, т. 18 от Закона за обществени поръчки, се сключи настоящият договор за следното:

Договор № АСД-04-50/25.11.2016г.

Анекс №1

Анекс №2

Read more

ЗАПОВЕД №АК-04-1/17.06.2014 год.

Published on 18.08.2014 14:30


ЗАПОВЕД

№АК-04-1/17.06.2014 год.


На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.11 от Закона за общинската собственост, чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах актовете на ОбС – Димитровград от проведено заседание на 29.05.2014 год, ведно с изпратените към тях докладни записки и документи

ОСПОРВАМ:

Решение №1322, прието на заседание на ОбС – Димитровград, проведено на 29.05.2014  год.

Read more

Заповед №ДС-06-24

Published on 29.05.2014 07:10


Заповед №ДС-06-24 за определяне на наемател

Read more