Showing 1 - 16 of 16
#Title
 
1Областна комисия по транспорта
2Областна Комисия по заетост
3Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
4Областна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури
5Областна комисия за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние
6Областна комисия “Военни паметници”
7Областна епизоотична комисия
8Областен съвет по правата на хората с увреждания
9Областен съвет за тристранно сътрудничество
10Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
11Областен съвет за сигурност
12Областен съвет за развитие на Област Хасково
13Областен съвет за превенция на домашно насилие
14Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
15Областен координационен център за създаване на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
16Oбластен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и общинските щабове