Showing 1 - 18 of 18
#Title
 
1Вътрешни правила във връзка с предоставянето на административни услуги на гражданите в ОА Хасково
2Годишен отчет за постъпили заявления по ЗДОИ.
3Друга информация, определена със закон
4Издадени от Областния управител на област Хасково актове
5Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията
6Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията
7Информация за Звеното по приемане на заявленията по ЗДОИ
8Информация за проведени обществени поръчки по ЗОП
9Информация за упражняване право на достъп до обществена информация. Ред и условия за повторно използване на информация.Такси по чл. 41ж ЗДОИ
10Информация от обществен интерес /чл.14, ал.2, т.1-3 от ЗДОИ/
11Информация, предоставяна повече от 3 пъти по реда на глава Трета от ЗДОИ
12Обявления за конкурси за държавни служители
13Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от ОА Хасково
14Подлежаща на публикуване информация по ЗПУКИ
15Правомощия на Областния управител, данни за Областна администрация, функции и отговорности
16Списък на публичната информация по ЗЗКИ и ППЗЗКИ
17Стратегии, планове, програми, отчети за дейността на администрацията
18Уведомления за откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл. 66 от АПК.