Показване 1 - 14 от 14
#Заглавие
 
1Стартира набиране на офертни предложения по проекта „Развитие на регионален административен капацитет за модернизация на предприятията  на социалната и солидарна икономика и въвеждане на индивидуализирани софтуерни, хардуерни, мрежови, пласмент решения“
2Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
3Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
4Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
5Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
6Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
7Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
8Проект на Областната програма за намаляване на риска от бедствия (ОПНРБ) за обществено обсъждане
9Проект на Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021 – 2030 г.
10Обявление за отчуждаване на части от имоти за изграждане на обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България“
11Набират юридически лица с нестопанска цел в състава на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.
12Искане за отчуждаване от Заместник министърът на Регионалното развитие и благоустройството по реда на чл.34а, ал.2 във връзка с чл.34 в от ЗДС за два обекта,на които инвеститор е Национална компания "Железопътна инфраструктура"
13Изплащане на обезщетения по Решение на Министерски съвет №6/07.01.2016г. за землищата на с. Пясъчево, с. Калугерово и гр. Симеоновград, община Симеоновград
14Заповеди за отчуждаване за държавни нужди на части от землището на гр. Харманли и с. Бисер, община Харманли