Община Свиленград


Кмет: Анастас Карчев
Адрес: Свиленград, бул. "България" 32, 6500
Тел.: + 359 37974302
Територия: 700 кв.км
Брой населени места: 24
Население: 25 014 души
http://svilengrad.bg/

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
Община Свиленград е разположена в югоизточната част на Хасковска област върху територия от 700 кв. км. Населението на общината е 25 014 души. Във физико-географско отношение територията на община Свиленград включва части от Горнотракийската низина, планините Сакар и Родопи. Климатът е мек, преходно-средиземноморски. През територията на общината преминава р. Марица, налице е широка мрежа от изградени микроязовири и водоеми.
Общината има уникалната даденост да бъде граница на Хасковска област и на България, с две съседни държави - Турция и Гърция. Това определя водещата й роля в бъдещото развитие на европейските транспортни коридори, свързващи Западна и Централна Европа с Близкия и Далечния Изток. През територията й преминават части от транспортните оси на международен път
Е-80 и продължението на Е-85 към Гърция. Железопътната линия София - Пловдив - Свиленград - Истанбул, свързваща България с европейската жп-мрежа, е категоризирана като важна магистрална линия, подходяща за комбинирани превози.

ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ
Водещи отрасли в общината са промишлеността и селското стопанство, допълвани от търговията и туризма.
Отрасловата структура на промишлеността в общината се формира от производството на текстил и текстилни изделия, трикотаж, металолеене, производство на малки машини и оборудване, дървообработване, производство на целулоза, хартия, хартиени изделия и полиграфически продукти.
В общината има и предпоставки за развитие на хранително-вкусова индустрия, на базата на местни суровини и коопериране със съседни държави в рамките на трансграничното сътрудничество.
От голямо значение за развитието на общината е "Свободна безмитна зона" АД гр. Свиленград. Досегашната дейност на зоната показва, че е ситуирана оптимално за развитие на складов, производствено-опаковъчен и транспортен бизнес.
Селското стопанство е важен отрасъл за общинската икономика. Традициите в земеделието са свързани с отглеждането на пшеница, ечемик, слънчоглед, ябълки и бадеми. Условията в района са подходящи и за производство на памук и грозде. Важна структуроопределяща и традиционна техническа култура за общината е тютюна. Последните години се очертава траен интерес от страна на турски и гръцки предприемачи към производство на гъби - продукция с големи експортни възможности.
Туризмът е сравнително нов отрасъл в стопанския комплекс на общината. Неговото ускорено развитие се свързва с обслужването на нарастналия през последните години в общината транспортен поток и развитието на "уикенд" туризма.

ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА
Стратегическото местоположение на община Свиленград, на границата с Турция и Гърция, както и бъдещото преминаване на Автомагистрала "Марица" през територията й, са важна предпоставка за осъществяване на трайни и взаимно изгодни контакти със съседни гранични региони.
От голяма важност за бъдещето на общината е развитието на съществуващата "Свободна безмитна зона" Свиленград - от зона с чисто търговски функции в производствена зона със съответния специален статут.
Приоритетно за общината е и трансграничното сътрудничество в областта на опознавателния и културно-исторически туризъм - на основата на комбинирани трансгранични екомаршрути, включващи близки територии от двете страни на границата. Богатато наследство от архитектурно-исторически паметници е благоприятен фактор за развитието на туризма в общината. Интерес представляват тракийската гробница край с. Мезек, средновековния български некропол в Свиленград, скалните църкви при селата Михалич и Маточина, средновековната крепост в местността Калето.