Община Харманли


Кмет: Мария Киркова
Адрес: Харманли, пл. "Възраждане" 1, 6450
Тел.: + 359 373 82727
Територия: 695 кв.км
Брой населени места: 25
Население: 29 631 души
http://www.harmanli.bg/

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
Община Харманли е разположена в централната част на Хасковска област и обхваща части от Горнотракийската низина, между полегатите южни склонове на Средна гора и стръмните северни склонове на Родопския масив. Течението на р. Марица разделя територията на общината на две почти равни части. Общината е изградена от 25 населени места и има територия от 695 кв.км и население от 29 631 жители. През територията на общината преминават два транс-континентални пътя /Северна Европа - Близкия Изток и Централна Европа - Близкия Изток/, както и транс-европейската ж.п. линия София - Истанбул.
Климатът в общината е умерено-континентален, което определя и разнообразието на растителните видове, срещани в този регион - бял и черен бор, акация, орех, кедър, бреза, ясен. На територията на общината могат да се видят и някои защитени животински видове, като черен щъркел, египетски лешояд, късопръст ястреб, змия-гущер и др. Общината е известна и с красивата си природа. Тук се намират ред природни забележителности, като "Кюмюрлука" и "Куру дере" - местности с естествени водопади; защитената местност "Дефилето" - дефиле с изключителна природна красота и място за отдих.

ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ
Основно място в икономиката на община Харманли заемат промишлеността, селското стопанство и търговията. Водещо място в местната индустрия се отрежда на хранително-вкусовата промишленост (ЕООД "Голд Ойл", ЕТ “Кики”, ЕТ “Рони”) и текстилно-шивашкото производство (АД "Димана", АД "Къванч текст”, ООД “БГ  Стил-Трейдинг”, ООД “Даниел фешън”), базиращи се на местни суровини и коопериране със съседните държави в рамките на трансграничното сътрудничество. Вътрешно-отрасловата структура на промишлеността в общината се допълва от отраслите: електротехническа промишленост (АД "Елпром - Харманли"), производство на строителни керамични изделия (АД "Харманлийска керамика"),  както и от фирми с дейност в лозаро-винарския бранш ( ООД “Зайчев и син”, ООД “Телиш”, Винарска изба “Малката звезда”).
Селското стопанство е традиционно силен отрасъл за общината, представен от двата подотрасъла - растениевъдство и животновъдство. Основните отглеждани насаждения са зърнено хлебни и фуражни култури, зеленчуци, технически култури, бостани и трайни насаждения. За някои от селата на общината (Иваново, Славяново) е особено характерно биволовъдството. То е много специфично като животновъдна дейност. Биволското мляко е високо ценено не само заради високата си масленост, но и заради физиологическите си качества.

ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА
Изгодното природо-географско и транспортно-комуникационно положение на община Харманли, както и близките граници - с Република Турция и Република Гърция, са важен потенциал за бъдещото й развитие. От голямо значение в тази връзка е и изграждането на Автомагистрала "Марица".
Община Харманли има потенциал за интензивно земеделие. Препоръчително е приоритетно да се наблегне на развитието на лозарството и овощарството, като се запази относителния дял на зеленчукопроизводството и бостаните.
Преходно-средиземноморският климат, с голям брой слънчеви дни, съчетанието на гори и богати водни площи, са потенциал за развитие на общината в областта на туризма, и респективно в сферата на алтернативния туризъм. Необходимо е по-пълното оползотворяване на туристическия ресурс в общината, свързано с развитие и предлагане на нови продукти - селски туризьм, екотуризъм, изграждане на нови туристически маршрути и пътеки на здравето, развитие на социалния отдих. В това направление вече успешно се работи по редица спечелени от общината проекти по програма ФАР.