Стратегия за приобщаване на ромите разгледаха на заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси


 

 

Заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси се проведе днес в зала „Марица“ на Областна администрация-Хасково, водено от заместник-областния управител на област Хасково Виолета Желева.

Това е първата координационно-информационно среща с цел разработването на Областна стратегия и общински планове за действие в изпълнение на Националната стратегия на Р България за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021-2030 г.

В работната среща взеха участие представители на общините на територията на област Хасково, представители на държавни институции и граждански организации.

 

Стратегията е рамков документ, който задава насоките за изпълнение на политиките за социално-икономическо приобщаване и участие на ромите. Отчита научените уроци и надгражда постигнатото в периода на изпълнение на Националната стратегия на Р България за интегриране на ромите за периода 2012-2020 г. Планът за действие е разработен като отворен документ за тригодишен период, който ще се актуализира на база регламентирани периодични анализи. Стратегията ще подпомогне обединяването на усилията на национално и регионално ниво на всички заинтересовани страни.

 

Заместник-областният управител на област Хасково Виолета Желева представи целите, задачите, насоките и конкретните стъпки за изготвяне на процеса на областно планиране. В изпълнение на стратегията до септември 2021 г. всяка област трябва да изготви областна стратегия, а всички общини на територията на региона трябва да изготвят общински планове. Бе представен също и областният оперативен екип, който ще отговаря за процеса  по изготвянето на областната стратегия и ще анализира необходимата информация по шестте приоритетни области: образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии.

 

 

„Общинските планове следва да се базират на съответен анализ на потребностите на местните общности. Желателно е те да бъдат максимално конкретни и да бъде отбелязано кои дейности и мерки могат да се осъществяват с местен финансов ресурс и кои с друг такъв.“, обясни заместник-областният управител Виолета Желева.

Кратко обобщение на фактите и констатациите относно политиката за интегриране на ромите до момента направи г-жа Зина Тенекеджиева, която е работила по предходния период на Стратегията.


За да се реализира реален напредък до 2030 г., в който ромските общности в цялото си многообразие имат равни възможности и равно участие във всички сфери на живота, се изискват съвместни действия от всички участници в процеса.