ВиК ЕООД Хасково сключва договори за доставка на нетна електрическа енергия с една и съща фирма от 2014 г.


 

Във връзка с поетите ангажименти за редовно и открито информиране на обществеността за проблемите и състоянието на ВиК сектора в област Хасково, Областна администрация-Хасково предоставя синтезирано следната публично достъпна информация:

 

Сключени договори между „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Хасково и Мост Енерджи АД за доставка на нетна електрическа енергия

1. Договор за периода 2014-2016 г.

Сключен договор на 02.09.2014 г. със срок на действие 02.10.2014 – 31.01.2017 г. с Мост Енерджи АД след проведена открита процедура по ЗОП с предмет на поръчката „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група“. Обявената обща стойност на поръчката при сключване на договора - 5 180 994,56 лв. без ДДС, а изплатената стойност по договора е  8 064 577,73 лв. без ДДС.

 

2. Договор за 2017 г.

 Обявена и проведена открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител с предмет на поръчката „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група“ с прогнозна стойност 2 115 000 лв. без ДДС, с класиране на участниците подали оферти:

1 място -  Мост Енерджи АД – с комплексна оценка 78,2937 точки

2 място  - EBH Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД с комплексна оценка 78,1272 точки

3 място - Енерджи МТ ЕАД с комплексна оценка 73,7471 точки

4 място - Енергийна Финансова група АД с комплексна оценка 59,7923 точки

Отстранен участник Енерджи маркет АД гр.София

Сключен договор на 26.01.2017 г. с Мост Енерджи АД със срок на изпълнение 12 м., считано от датата на първия регистриран график за доставка, като в случай че е открита нова процедура за избор, която не е приключила до изтичането на срока на договора,  срокът му се удължава до сключване на новия договор, но за период не по-дълъг от 6 месеца. Стойност при сключване на договора 2 115 000 лв. без ДДС. Изплатена сума по договор – 2 123 983,55 лв. без ДДС.

 

3. Договор за 2018 г.

Обявена и проведена открита процедура за избор на изпълнител с предмет на поръчката „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група“ с прогнозна стойност 2 400 000 лв. без ДДС,  с класиране на участниците подали оферти за: цена на електрическа енергия за 1 MWh, без начислени – пренос и достъп през съответните мрежи, акциз, такса „начисление към обществото“ и ДДС  :

1 място - Мост Енерджи АД – гр.София – 82,28 лв. на 1 MWh

2 място - Енекод АД, гр.София – 83,00 на 1 MWh

3 място - Енерго про – енергийни услуги ЕООД – гр.Варна – 85,84 на 1 MWh

4 място -  ЧЕЗ Трейд България ЕАД гр. София – 87,71 на 1 MWh

5 място - Гранд Енерджи Дистрибюшън ЕООД гр.София – 89,25 на 1 MWh

Сключен договор на 15.01.2018 г. с Мост Енерджи АД, със срок на изпълнение 12 м., считано от датата на първия регистриран график за доставка, като в случай че е открита нова процедура за избор, която не е приключила до изтичането на срока на договора, срокът му се удължава до сключване на новия договор, но за период не по-дълъг от 6 месеца. Обявена стойност на поръчката 2 400 000 лв. без ДДС.

 

 

4. Договор за 2019 г.

Обявена и проведена открита процедура по ЗОП  за избор на изпълнител с предмет на поръчката „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група“ с прогнозна стойност 2 780 000 лв. без ДДС, с класиране на участниците подали оферти за: цена на електрическа енергия за 1 MWh, без начислени – пренос и достъп през съответните мрежи, акциз, такса „начисление към обществото“ и ДДС  :

  1 място - ЧЕЗ Трейд България ЕАД гр. София – 88,31 лв.  на 1 MWh

  2 място  - Мост Енерджи АД – гр.София  - 89,03 лв.  на 1 MWh

  3 място -  Гранд Енерджи Дистрибюшън ЕООД гр.София - 90,88 лв.  на 1 MWh

  4 място -  Енерджи маркет АД гр.София - 91,80 лв.  на 1 MWh

Отстранени участници, подали оферти:  Кумер ООД и Енекод АД гр. София

През месец януари 2019 г. процедурата е прекратена с решение на управителя на ВиК оператора, поради отказ на класирания на първо място участник за сключване на договор и мълчалив отказ от класирания на второ място.

                 Приложена е процедура договаряне без предварителна покана за участие и на основание чл. чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП е сключен  Договор от 08.02.2019 г.  с Мост Енерджи АД със срок на изпълнение 12 м., като в случай че е открита нова процедура за избор на изпълнител, която не е приключила до изтичането на срока на договора, срокът му се удължава до сключване на новия договор, но за период не по-дълъг от 6 месеца с възможност за актуализиране на цената, при условията на чл.116 от ЗОП, при промяна на пазарните условия. Цена по договор на 1 MWh 103,00 без ДДС. Към тази сума се начислява цена за пренос и достъп през съответните мрежи, акциз, такса „начисление към обществото“ и ДДС. Прогнозна стойност на поръчката 3 502 000 лв. без ДДС, изплатена сума по договор 4 521 075,03 лв. без ДДС.

                 Агенцията по обществени поръчки има изразено становище  по чл. 233 от ЗОП относно процедурата договаряне без предварителна покана за участие и приложеното правно основание по чл. чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП. В становището се посочва, че към преписката за проведената открита процедура не са предоставени доказателства, от които да се установят причините за отказ на класираните участници да сключат договор. В тази връзка не може да се изведе категорично заключение, че липсата на изпълнител, респ. доставчик на електрическа енергия, не се дължи на действие или бездействие на възложителя. В заключение се допълва, че в разглеждания случай предоставената информация е недостатъчна, за да се обоснове прилагането на основанието по чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

                

                 5. Договор за 2020 г.

Обявена и проведена открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител с предмет на поръчката „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група“ с прогнозна стойност 3 325 000 лв. без ДДС и класиране на участниците подали оферти за: цена на електрическа енергия за 1 MWh, без начислени – пренос и достъп през съответните мрежи, акциз, такса „начисление към обществото“ и ДДС  :

1 място - Кумер ООД гр.София – 102,80 лв. на 1 MWh

2 място - Мост Енерджи АД – гр.София – 104,00 лв. на 1 MWh

3 място - ЧЕЗ Трейд България ЕАД гр. София  - 111,27 лв. на 1 MWh

4 място Гранд Енерджи Дистрибюшън ЕООД гр.София – 116,71 лв. на 1 MWh

5 място Юропиан Трейд оф Енерджи АД гр.София – 117,55 лв. на 1 MWh

6 място Енерго про – енергийни услуги ЕООД – гр.Варна – 125,29 лв. на 1 MWh

7 място Енерджи маркет глобал ООД гр.София – 132,60 лв. на 1 MWh

8 място Енерджи маркет АД гр.София – 133,70 лв. на 1 MWh

            През месец февруари 2020 г. процедурата е прекратена с решение на управителя на ВиК оператора, поради мълчалив отказ на класирания на първо място участник за сключване на договор и писмен отказ от класирания на второ място.

Приложена е процедура договаряне без предварителна покана за участие с прогнозна стойност на поръчката 3 325 000 лв. без ДДС и на основание чл. чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП е сключен Договор от 21.02.2020 г.  с Мост Енерджи АД със срок на изпълнение 12 м., в сила от датата на първия регистриран график, като в случай че е открита нова процедура за избор на изпълнител, която не е приключила до изтичането на срока на договора, срокът му се удължава до сключване на новия договор, но за период не по-дълъг от 6 месеца. Цена по договор на 1 MWh 104,00 без ДДС. Към тази сума се начислява цена за пренос и достъп през съответните мрежи, акциз, такса „начисление към обществото“ и ДДС. Договарят се условията, при които цената подлежи на  промяна.

                 Агенцията по обществени поръчки има изразено становище по чл. 233 от ЗОП относно процедурата договаряне без предварителна покана за участие и приложеното правно основание по чл. чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП. В становището АОП обръща внимание на факта, че в „откритата“ процедура класираният на второ място участник, отказва да сключи договор, а в последствие изпълнението на доставките е възложено с договор от 21.02.2020 г. на същото лице - „Мост Енерджи“ АД, при същите условия. В тази връзка остават неизяснени причините, довели до прекратяване на конкурентната процедура и до възлагане на доставките в хипотезата на изключителни обстоятелства. Доколкото в процедурите за 2019 г. и 2020 г.  на договаряне обстоятелствата, с които се обосновава прилагането на избраното правно основание по чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП са идентични, възложителят следва да разполага с аргументи, че не е могъл да предотврати повтарящата се хипотеза на неотложно възлагане, която настъпва въпреки положената от него дължима грижа. С оглед на изложената фактическа обстановка и предвид липсата на доказателства, в случая не може да се изведе заключение, че настъпилата ситуация не се дължи на възложителя, се посочва с становището.

 

6. Проведена процедура за 2021 г.

                   Проведена открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител с предмет на поръчката: Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща група на обекти на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково“ и с прогнозна стойност 6 805 000 лв. без ДДС.

Цената за 1 MWh се формира на месена база от размера на почасовата цена на БНЕБ (Българска независима енергийна борса) + такса за администриране.

                   Класиране на участниците, подали оферти:

1 място -  Гранд Енерджи Дистрибюшън ЕООД гр.София – предлагана цена за фиксираната такса за администриране на доставката в лв.без ДДС – 2,90 лв.

2 място - ЧЕЗ Трейд България ЕАД гр. София - предлагана цена за фиксираната такса за администриране на доставката в лв.без ДДС – 8,75 лв.

3 място - Енерджи маркет глобал ООД гр.София - предлагана цена за фиксираната такса за администриране на доставката в лв.без ДДС – 9,00 лв.

4 място - Енерджи маркет АД гр.София - предлагана цена за фиксираната такса за администриране на доставката в лв.без ДДС – 10,50 лв.

 

Отстранени участници: Кумер ООД, Мост Енерджи АД , Юропиан Трейд оф Енерджи АД.

 

Има решение на възложителя за определяне на изпълнител, но към 10.08.2021 г. няма публична информация за сключен договор, поради жалба от Кумер ООД, която с решение от 29.07.2021 г. КЗК оставя без уважение.  

 

Задължения на ВиК оператора към доставчика на електрическа енергия Мост Енерджи АД

 

Съгласно годишните финансови отчети на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Хасково задълженията към Мост Енерджи към края на съответния период са:

  • Към 31.12.2015 г. – 187 хил.лв.
  • Към 31.12.2016 г. – 191 хил.лв.
  • Към 31.12.2017 г. – 191 хил.лв.
  • Към 31.12.2018 г. – 187 хил.лв.
  • Към 31.12.2019 г. – 1 124 хил.лв.
  • Към 31.12.2020 г. – 1 123 хил.лв.

Към 30.06.2021 г. задълженията към доставчика възлизат на 1 749 хил.лв.

Поради просрочените задължения на ВиК оператора към доставчика, Мост Енерджи АД – в качеството си на търговец – доставчик на електрическа енергия информира с писмо на 14.07.2021 г. областния управител на oбласт Хасково, че ще заяви пред ЕРП „Електроразпределение юг“ АД искане за преустановяване временно снабдяването с ел.енергия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Хасково за конкретни обекти. Преустановяването не е извършено.

На 05.08.2021 г. Мост Енерджи АД – в качеството си на търговец – предходен доставчик на електрическа енергия информира отново с писмо областния управител на oбласт Хасково, че ще заяви пред ЕРП „Електроразпределение юг“ АД искане за преустановяване временно снабдяването с ел.енергия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Хасково за конкретни обекти. Четири дни по-късно (09.08.2021 г.) „Електроразпределение юг“ АД информира областния управител на oбласт Хасково за постъпило искане от Мост Енерджи АД за преустановяване на снабдяването с ел.енергия на конкретни обекти на ВиК оператора. Впоследствие искането е оттеглено.