Планиране на дейностите по механизма за обхват за предстоящата учебна година бяха обсъдени в Областна администрация-Хасково


 

По инициатива на Областна администрация-Хасково се проведе работна среща за постигане на целите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Срещата бе съвместна с РУО-Хасково и бе водена от заместник областния управител на област Хасково Виолета Желева, която е председател на Областния координационен център. На нея с представители на държавните институции и общините бяха обсъдени бъдещи дейности и добри практики, които да се извършат в изпълнение на целите на Механизма. Също така на срещата бе направен анализ на резултатите от последния отчетен период. Сформирани са 42 екипа за 11-те общини от област Хасково, които трябва да обхванат деца извън системата на образованието или изложени на риск от отпадане. В екипите са включени експерти от РУО-Хасково, педагогически специалисти от училища и детски градини, служители на общински администрации, кметове на населени места, здравни и образователни медиатори, социални работници и служители на МВР. „Екипите за обхват ще започнат дейност по места на 16 септември. За да има добри резултати трябва институциите да координират своите действия и да обменят информация своевременно.“, каза г-жа Желева.

Днес се провежда обучение на обучители на екипите за обхват, добави началникът на РУО-Хасково Веселина Павлитова. Тя подчерта, че е необходимо да бъде подобрен инструментариумът, по който представителите на институциите да синхронизират действията си, за да се идентифицират децата в риск от отпадане от образователната система. Г-жа Павлитова посочи още, че са приложени много добри практики при изпълнението на Механизма през последния отчетен период.

Основният акцент през учебната 2020-2021 година беше обхват и включване в образователната система на деца от 5-7 годишна възраст. В периода от септември до октомври 2020 г.  и  януари-февруари 2021 г. бяха извършени посещения на място за издирване на децата на възраст между 5 и 7 години. Извършени са 794 проверки от  екипите за обхват.

На работната среща бяха разгледани приоритетите и комплекс от мерки при прилагане на Механизма през настоящата година за изпълнение на определените цели по отношение на децата и учениците, които не са обхванати от образователната система. Бе решено да бъдат извършвани периодично посещения по места от екипите от специалисти като се прилага индивидуален подход към всеки конкретен случай. „Там, където има изолирани семейства, трябва да бъдат организирани кампании за подпомагането им. Това е ефективен начин тези семейства да получат подкрепа, а децата да бъдат по-лесно социализирани.“, каза г-жа Желева.

Представителите на общините и държавните институции дискутираха още увеличаващата се тенденция сред родителите да не поставят задължителни имунизации на децата си. Това е проблем в предучилищното образование, тъй като е свързан с посещаемостта в детските заведения, коментираха участниците. Също така бяха oтчетени и някои трудности, свързани с работата на екипите за обхват и въвеждането на предложените мерки в Информационната система за реализацията на Механизма (ИСРМ). Обсъдено бе да бъде организирана информационна среща с участието на представители на екипите за обхват за по-голяма ефективност и оптимизиране на тяхната дейност.