Работна среща във връзка със зачестилите сигнали за замърсяване на въздуха на Димитровград със серен диоксид се проведе в Областна администрация-Хасково


 

Работна среща във връзка със зачестилите сигнали за замърсяване на въздуха на Димитровград със серен диоксид се проведе в Областна администрация-Хасково. На нея присъстваха областният управител на област Хасково инж. Минко Ангелов,

заместник областните управители Мартин Узунов и Виолета Желева, кметът на община Димитровград Иво Димов, директорът на РИОСВ-Хасково инж. Тонка Атанасова и специалисти от екоинспекцията, както и ръководството на ТЕЦ „Марица 3“ АД.

 

На работната среща бяха обсъдени мерките за отстраняване на всички технологични, производствени и други фактори, водещи до замърсяване качеството на атмосферния въздух, предприети от оператора. В момента тече процедура по преразглеждане на условията в издаденото на оператор ТЕЦ „Марица 3“ АД комплексно разрешително за горивната инсталация ( № 41 / 2012 г). Процедурата по преразглеждане е свързана с оптимизиране на горивния процес и пречистване на газовия поток.

Представителите на компетентните органи отправиха своите предложения с цел ограничаване замърсяването на въздуха на Димитровград. От своя страна, операторът е извършил към момента частична подмяна на дюзите с цел повишаване на контактната повърхност между отпадъчния газ и абсорбента, както и конструктивни промени по димния тракт.

След обсъждането бяха набелязани няколко мерки за отстраняване на наболелия проблем. Една от тях е заявка към ИАОС-София за извършване на измервания на КАВ с мобилна автоматична станция за период поне от един месец с цел измерване качеството на атмосферния въздух над града. Мястото на станцията ще бъде определено от община Димитровград и вероятно ще бъде в източната част на града най-близо разположена до ТЕЦ „Марица 3“ АД. Община Димитровград ще проучи възможността за закупуване на анализатори, които да се позиционират в различни точки на града с цел проследяване в реално време качеството на атмосферния въздух. Операторът е предприел мерки за подмяна на дюзите и внедряване на софтуер, който в реално време да дава информация. С това ще може да се предвижда технологичният процес и да се реагира своевременно при превишаване на серния диоксид.