Редица закононарушения в животновъдни обекти в общините Любимец и Свиленград констатира БАБХ


Редица нарушения на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) са констатирани в животновъдни обекти на територията на област Хасково от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). След сигнал на областния управител на област Хасково инж. Минко Ангелов и в съответствие с правомощията му за осигуряване спазването на законността на територията на областта са извършени проверки в четири обекта в община Любимец и един в община Свиленград в периода от 5-и до 8-и октомври, 2021 г.

Областният управител на Хасково е сезиран, че животните в тези обекти не съществуват реално, но са регистрирани в информационната система на БАБХ ВетИС и се използват при подаване на заявления пред Община Любимец по реда на чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и за разпределение на мери и пасища от Общинския поземлен фонд. По този начин собствениците или ползвателите на животновъдните обекти, представяйки неверни данни, печелят с предимство правото да ползват обшински пасища, мери и ливади, и биват неправомерно финансово подпомагани чрез субсидии от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), като по този начин ощетяват както други реални земеделски стопани, така и Националния и Европейския бюджет.

Със своя Заповед изпълнителният директор на БАБХ е наредил извършване на проверки по компетентност в посочените животновъдни обекти и е предоставил доклад от извършените проверки. От него е видно, че са констатирани редица нарушения на ЗВД и Наредба №44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. От събраните данни става ясно, че в четири от обектите   отговорните лица са свързани и са съпрузи.

В три от обектите е установена физическа липса на стотици животни, както и следи от пребиваването им. Към датата на проверките обаче, животните са вписани във ВетИС. Открити са и множество несъответствия относно изискванията за отглеждане на селскостопански животни, липса на паспорти на говедата, липса на дезинфекционни площадки, различни GPS координати и др.

В първия обект в с. Йерусалимово, община Любимец, липсват 139 говеда, които фигурират в информационната система, във втория животновъден обект, също в с. Йерусалимово, все още са вписани 77 броя говеда, които физически липсват.

В третия обект в с. Лисово, Свиленградско, при извършената проверка на място също не е установено наличие на животни. Покривът на сградата и част от оградата и стените са разрушени. В обекта липсват поилки и хранилки и е видно, че там скоро не са били отглеждани животни. Пълномощникът на отговорното лице на обекта попълва декларация, в която декларира, че към дата 07.10.2021 г. там не се отглеждат никакви животни, но при направена справка в ИИС на БАБХ ВетИС са налични 98 броя говеда. На отговорните лица на животновъдните обекти са съставени предписания.

Два от петте проверявани обекта са неактивни.

С проверките, последващи сигнала на областния управител, са пресечени порочни практики за облагодетелстване чрез неверни данни.

Изведени са препоръки да се упражни ефективен контрол от страна на ОДБХ-Хасково относно законосъобразното приключване на административнонаказателните процедури след отстраняване на констатираните несъответствия в обектите, описани  в доклада, да се завиши честотата на официалния контрол в животновъдните обекти по отношение на идентификацията на животни, както и да се извършат внезапни проверки в обектите, предмет на проверките в доклада, с цел установяване на липсващи животни и/или т.нар. „виртуални животни“ и при установяване на нарушения да се информират своевременно ДФЗ, включително Разплащателна агенция към фонда, както и общинските служби по земеделие.

На виновните лица, отговарящи за извършване на официален контрол на посочените животновъдни обекти, ще бъде потърсена дисциплинарна отговорност.

Докладът с констатациите е изпратен до главния прокурор,  заместник-министъра на земеделието, храните и горите, изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, Областна дирекция на МВР Хасково и ръководителя на инспектората на МЗХГ.

снимка: интернет