Заместник областният управител на област Хасково Виолета Желева се срещна с министъра на околната среда и водите Асен Личев във връзка с работата на „ТЕЦ Марица 3“ АД


Заместник областният управител на област Хасково Виолета Желева и директорът на РИОСВ - Хасково Наталия Пачеманова се срещнаха днес с министъра на околната среда и водите Асен Личев по повод зачестилите сигнали за замърсяване на въздуха в Димитровград. Бяха обсъдени краткосрочни действия за разрешаване на проблемите, поставени от обществеността в града във връзка с работата на „ТЕЦ Марица 3“ АД.

ТЕЦ-ът в Димитровград възобнови дейността си през май т.г., а ръководството с уведомително писмо до РИОСВ - Хасково информира, че в 01:01 ч. на 04.12.2021г. парогенератор К-4 на енергиен Блок 120 МВт е спрян до отстраняване на технологичните проблеми.

Министърът на околната среда и водите Асен Личев постави акцент върху факта, че на 26 октомври т.г. на „ТЕЦ Марица 3“ АД е издадено актуализирано комплексно разрешително от директора на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) с цел съобразяване на условията му с най-добрите налични техники за големи горивни инсталации. С него агенцията налага много по-строги условия за работа на централата в съответствие с по-високите изисквания на европейското и националното законодателство. В момента разрешителното се обжалва, като това не спира работата на предприятието, а спира действието на актуализираното разрешително и реално блокира въвеждането на по-строги условия. Така до 4 декември предприятието е работило при изискванията на старото комплексно разрешително от 2016 г., спазвайки по-ниски норми от въведените през октомври 2021 г.

Заместник областният управител на Хасково Виолета Желева каза, че ще бъде организирана среща в най-кратки срокове заедно с представители на община Димитровград, РИОСВ - Хасково и ИАОС. На нея ще се набележат краткосрочни мерки по проблема заедно с жители на Димитровград. Ще бъдат обсъдени какви действия могат да се предприемат по време на плановия ремонт, който се извършва в момента от оператора на „ТЕЦ Марица 3“ АД, с оглед да не се допуска замърсяване на атмосферния въздух в града.

На срещата директорът Наталия Пачеманова каза каква контролна дейност е извършила РИОСВ - Хасково заедно с регионалната лаборатория към ИАОС. Във връзка с получени сигнали за замърсяване на атмосферния въздух след възобновяване на работата на „ТЕЦ Марица 3” АД са извършени 15 проверки на място. Дадени са 3 предписания и на оператора са съставени 4 акта – два по Закона за чистотата на атмосферния въздух и два по Закона за водите. Издадени са 2 наказателни постановления на стойност 30 000 лв. за нарушение на условие от Комплексното разрешително и 4000 лв. за неизпълнение на предписание за спазване на изискването, количеството на използваната биомасата да не надвишавa 20% от общото количество на използваното гориво. В района има и мобилна станция за следене на показателите за качество на атмосферния въздух, освен поставената автоматичната измервателна станция.