Проведе се заседание на комисията по изработване на Областна здравна карта за област Хасково


 

Проведе се заседание на комисията по изработване на Областна здравна карта за област Хасково в зала „Марица“ на Областна администрация Хасково. То бе открито от областния управител Гинка Райчева и на него присъстваха представители на РЗИ, РЗОК, съсловни медицински организации и общините.

Областните здравни карти се създават след оценка на потребностите от спешна, първична и специализирана извънболнична и болнична помощ в съответствие с лечебните заведения.

Членовете на Областната комисия коментираха днес утвърдената от МЗ Методика за изготвяне на областни здравни карти. Директорът на РЗИ-Хасково д-р Станимира Тананова запозна присъстващите с прогнозните цифри на лекарите в болнична, доболнична и извънболнична помощ, лекарите по дентална медицина, специалистите по здравни грижи на регионално ниво, както и с броя легла за болнично лечение за всички общини на територията на областта.

На следващо заседание членовете на Областната комисия ще дадат своите предложения за броя на лекарите и леглата за болнично лечение в лечебните заведения в региона. Окончателният вариант на Областната здравна карта трябва да бъде одобрен в срок  до 30 септември 2023 г.

На базата на Областните здравни карти ще бъде изготвена Национална здравна карта, която ще определи структурата на здравната мрежа, адаптирана към потребностите на населението, гарантирайки на всеки български гражданин равнопоставен достъп до здравни услуги.

 

 

 

 

 

 

 

 

6300 Хасково, пл. Свобода 5, тел.: +359 38 60 80 11, факс: +359 38 60 80 50, e-mail: oblast@hs.government.bg  web: www.hs.government.bg