Областна комисия за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние


ЗАПОВЕД

№ РД-14-7/05.02.2024г.

На основание чл. 32. ал. 1 от Закона за Администрацията, във връзка с чл. 138а, ал. 3, ал 6, чл.141б, ал. 3 от Закона за водите и чл.10, ал. 3 и чл. 112 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние

Н А Р Е Ж Д А М : 

 1. Определям Комисия в състав:

Председател: Митко Петров – Заместник-областен управител на Област Хасково;

 Членове:

1.  Представители на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към Държавна агенция за метеорологичен и технически надзор (ДАМТН):

 • инж. Митошка Ишмериева - началник на РО НЯСС ЮЮИБ:
 • инж. Борислав Крайчев - главен инспектор в РО НЯСС ЮЮИБ;
 • инж. Тихомир Тончев - главен специалист в РО НЯСС ЮЮИБ.

2Представители на Районна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Хасково (РД ПБЗН):

 • Емил Атанасов - инспектор по ЗН в РД ПБЗН Хасково:

резервни:

 • Юлка Чобанова - инспектор по ЗН в РД ПБЗН Хасково;
 • Людмил Иванов - началник група ПКПД в Сектор ПКПД към РД ПБЗН Хасково.

3Представители на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ Пловдив (БД ИБР):

 • инж. Екатерина Чуховска - мл. експерт „Контрол“, дирекция „Контрол“, изнесено работно място на БД ИБР-Хасково;
 • инж. Петър Борисов - мл. експерт „Контрол“, дирекция „Контрол“, изнесено работно място на БД ИБР-Хасково:

4.  Представители на Областна администрация Хасково:

 • Живко Димитров - мл. експерт в дирекция АКРРДС:
 • инж. Николай Ников - гл. експерт в дирекция АКРРДС.

5.  Представител/и на съответната община, на чиято територия се намира язовира - определят се при съгласуване на датата на заседание за съответната община.

 

II. Комисията да извърши:

1. Класификация на язовирите на територията на област Хасково в три степени на потенциална опасност, съгласно критериите определени в приложение № 1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние.

2.  Проверка на място за готовността за безопасна експлоатация на язовирите и
съоръженията към тях, намиращи се на територията на област Хасково. Проверките се
извършват:

 • за язовирите с класификация от I и II степен на потенциална опасност - веднъж годишно;
 • за язовирите с класификация от III степен на потенциална опасност - веднъж на три години.

3.  Актуализация на класификацията на степента на потенциална опасност на язовирите  се извършва на 6 години или при промяна на основни параметри на съоръженията, условията за тяхната експлоатация, промяна на нормативната уредба, промяна на условията и инфраструктурата след язовира.

 

III.   За извършените класификации комисията:

Съставя протокол от проведеното заседание, ведно с Приложение № 1 за всеки класифициран язовир. Протоколът, както и всичките му приложения, се подписват от членовете на комисията и представителя на общината, на чиято територия се намира язовира. В случай, че някой от комисията има особено мнение по предложената класификация, той следва да го изрази писмено в срок до три дни след заседанието на комисията. Особеното мнение се прилага към съставения протокол. Копия от протокола и приложенията му се изпращат на ДАМТН, РД ПБЗН, БД ИБР, кмета на общината, на чиято територия се намира язовирът, както и на собственика на язовира /когато язовира не е общинска собственост/.

 

IV.   За извършените проверки комисията:

1.    Анализира предоставената информация по чл. 141, ал. 6 от Закона за водите и проверка
на създадената организация по изпълнението на изискванията и мерките, предвидени в
аварийния план.

 1. Проверява изпълнението на дейностите по осигуряване на проводимостта на речното легло на разстояние до 500 м от язовирните стени.
 2. Дава заключение за готовността за безопасна експлоатация на язовира и съоръженията към него в нормални, екстремни и аварийни условия, въз основа на становището на всеки член на комисията.
 3. Във връзка със заключението по т. 3 дава предписания на собствениците на язовири за привеждане в готовност за безопасна експлоатация на язовирите и съоръженията към тях в нормални, екстремни и аварийни условия на работа, в т.ч. за извършването на ремонти и други технически дейности за привеждането на язовирната стена и съоръженията към нея в изправно техническо състояние, както определят срок за тяхното изпълнение.
 4. Съставя протокол за извършената проверка, съдържащ заключението по т. 3 и предписанията по т. 4. в срок до 14 дни от приключване на проверката, който предоставя на областния управител за утвърждаване и изпраща екземпляр от него на ДАМТН, РД ПБЗН, БД ИБР, кмета на общината, на чиято територия се намира язовирът, както и на собственика на язовира /когато язовира не е общинска собственост/. Протоколът съдържа информацията, посочена в чл. 115. ал. 1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние. Когато някой от членовете на комисията има особено мнение, то се отбелязва в протокола и към него се прилагат писмени мотиви в 3-дневен срок от подписването му.

Проверките на техническото състояние на язовирите се извършват съгласно утвърден от Областния управител график, който се публикува на интернет страницата на Областна администрация Хасково.

Уведомяването на оператора на язовирната стена и съоръженията към нея за присъствието му в посочените дати от графика при проверките на терен, е ангажимент на всяка една община. При необходимост, кметовете на общини осигуряват подходящ транспорт за превоз на комисията за извършване оглед на язовири на територията на съответната община.

 

Настоящата заповед отменя заповед № РД-14-4/25.01.2023г. на Областен управител Хасково.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-н Митко Петров - Заместник областен управител на област Хасково.

 

ГИНКА РАЙЧЕВА /П/

Областен управител на област Хасково

 

 

 

Съгласувал:  В. Дамянова                                                                                      …………..2024г.

                      Директор на дирекция  АКРРДС

 

 

 

Изготвил:  Ж. Димитров                                                                                        …………..2024г.

                  Директор на дирекция  АКРРДС