Заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Хасково


Днес не се проведе насроченото заседание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД -  Хасково.

Поради липса на кворум, областният управител на област Хасково Гинка Райчева не откри заседанието. Отправи покана за резервната дата 17.04.24г от 11ч в зала ,,Марица”.

Присъстваха 53,14%, при нужните за кворум 66,67%.