Покана за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково на 13.04.2024 г


ДО:

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС“

КОАЛИЦИЯ  „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ”

ПП „ДПС”

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ”

КОАЛИЦИЯ „БСП за БЪЛГАРИЯ”

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ 

 

П О К А Н А

 

          На основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Решение на ЦИК № 3051-ЕП/НС от 09.04.2024 г. и предстоящото произвеждане на избори за членове на Европейски парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., Ви каня на 13.04.2024 г. (събота) от 10.30 часа в сградата на Областна администрация Хасково в зала „Марица“, ет. I  за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково.

          Съгласно разпоредбите на чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, при Областния управител се провеждат публични консултации за състава на районните избирателни комисии с парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

          При консултациите партиите и коалициите представят:

  • писмено предложение за състав на РИК, включително за резервните членове, което съдържа партията или коалицията, която ги предлага, имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт, декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на ИК (Приложение към Решение № 3051-ЕП/НС от 09.04.2024 г.);
  • заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 09.04.2024 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
  • пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
  • копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че висшето образование е придобито извън страната, е необходимо то да бъде признато по надлежния ред.

Писменото предложение на представляваната от Вас партия/коалиция относно състава на РИК-Хасково трябва да бъде съобразено с изискванията на Изборния кодекс, а именно:

          1. Парламентарно представените партии и коалиции предлагат 13 членове на РИК (за изборни райони до 9 мандата), включително председател, до четирима, но не по малко от двама заместник-председатели, секретар и членове (чл. 61, ал. 4, т. 1 от ИК), при спазване съотношението между парламентарно представените партии и коалиции (чл. 61, ал. 5 от ИК), както следва:  за коалиция „ГЕРБ-СДС“ – 4 членове, за коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 3 членове; за партия „ДПС” – 2 членове, за партия „Възраждане“ – 2 членове, за коалиция „БСП за България“ – 1 член, за партия „Има такъв народ“– 1 член.

2. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в РИК. Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция (чл. 61, ал. 3 от ИК).

3. За членове на РИК се назначават лица, които са:

3.1.  български граждани;

3.2.  навършили са 18 години;

3.3.  не са поставени под запрещение;

3.4.  не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

3.5. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлено престъпление;

3.6 живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз – имат адресна регистрация по постоянен адрес в Република България към 9 март 2024 г. и имат настоящ адрес на територията на Република България или на държава-членка на Европейския съюз към 9 март 2024 г.;

3.7.  владеят български език;

3.8. имат висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование;

          Изискванията за висше образование по т. 3.8 се доказват с копие от диплом за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше заведение (в случай, че все още няма издадена диплома).

          Обстоятелствата по точки 3.1 до 3.7 включително, както и изискванията по чл. 3, ал. 3 и чл. 66 от ИК се установяват с приложената към поканата декларация Приложение към Решение № 3051-ЕП/НС от 09.04.2024 г.

4. Членовете на РИК е препоръчително да са юристи.

 

Приложения:

1. Декларация – Приложение към Решение № 3051-ЕП/НС от 09.04.2024 г.

2. Предложение за членове на РИК - таблица (образец).

 

 

 

 

ГИНКА РАЙЧЕВА /П/

Областен управител на Област Хасково

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Декларация – Приложение към Решение № 3051-ЕПНС от 09.04.2024 г.

Предложение за членове на РИК - таблица (образец)