З А П О В Е Д № ДС-07-2/ 22.02.2016г.


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

 

 

З А П О В Е Д

 

№  ДС-07-2

Хасково  22.02.2016г.

 

В Областна администрация Хасково е постъпило заявление вх.№ ДС-16-1/20.01.2016г. и писмо вх.№ ДС-16-1-[1]/16.02.2016г. до Областен управител на област Хасково от „КАБЕЛ САТ” ЕООД ЕИК: 126655925, гр.Хасково, бул.”България” № 170, партер, представлявано от Ванка Тодорова Петева с искане на основание чл.124а, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.150 от ЗУТ да бъде разрешено изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива на територията на община Хасково и община Стамболово за строеж: „Оптични кабелни трасета по етапи в участъците: с.Въгларово – с.Тракиец – с.Текето – с.Конуш – с.Войводово – с.Орлово – с.Мандра – с.Големанци – с.Манастир – с.Малево – с. Стамболийски – с.Динево – с.Книжовник - с.Корен – с.Криво поле в община Хасково; с.Жълти бряг – с.Царева поляна в община Стамболово” с приложени към заявлението: задание за изготвяне на ПУП -  парцеларен план, придружено с опорен план; данни за предоставяни мрежи и/или услуги от публичния регистър на Комисия за регулиране на съобщенията;  писмо с изх.№ ПД-61/12.02.2016 г. на РИОСВ Хасково, съгласно чл.125, ал.7 от ЗУТ. С проектната разработка се предвижда изграждане на нова инфраструктура за обслужване на посочените селища с интерактивни дейности и услуги, с изграждането по етапи на кабелно трасе за развитие на далекосъобщителна кабелна мрежа – оптичен кабел.

С оглед гореизложените мотиви и на основание чл.124а, ал.3 и чл.150, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.150, ал.2 от ЗУТ

Р А З Р Е Ш А В А М

Заявителят „КАБЕЛ САТ” ЕООД да възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива в следния обхват:

1 Подробен устройствен план –парцеларен план за изграждане на оптични кабелни трасета по етапи в участъците: с.Въгларово – с.Тракиец – с.Текето – с.Конуш – с.Войводово – с.Орлово – с.Мандра – с.Големанци – с.Манастир – с.Малево – с. Стамболийски – с.Динево – с.Книжовник - с.Корен – с.Криво поле в община Хасково; с.Жълти бряг – с.Царева поляна в община Стамболово.

2. Работен проект за строеж: строеж: „Оптични кабелни трасета по етапи в участъците: с.Въгларово – с.Тракиец – с.Текето – с.Конуш – с.Войводово – с.Орлово – с.Мандра – с.Големанци – с.Манастир – с.Малево – с. Стамболийски – с.Динево – с.Книжовник - с.Корен – с.Криво поле в община Хасково; с.Жълти бряг – с.Царева поляна в община Стамболово”. Проектът да се изработи съгласно одобрените със заданието параметри.

Проектът да се изработи от правоспособни технически лица.

Проектът да отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове на МРРБ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Закона за електронните съобщения, Закона за опазване на околната среда, Закона за пътищата, както и други нормативни актове, касаещи изработката на комплексния проект.

Проектите на ПУП- Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура,  както следва да бъдат внесени за разглеждане от Областен експертен съвет по устройство на територията на основание чл.128,ал.12 от ЗУТ и одобрени по реда на чл.129, ал.3 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.3 от ЗУТ, заповедта да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Хасково и да се изпрати на Община Хасково и Община Стамболово за разгласяване по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Областен управител на област Хасково