Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на ЮЦР ще се проведе в Хасково


Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет /РКК/ на Южен централен район /ЮЦР/, ще се проведе на 9 декември /понеделник/ 2013 г./, от 11.30  ч. в зала „Марица“ на Областна администрация Хасково. То ще бъде председателствано от и.д. областен управител Кадир Исов. На заседанието са поканени Явор Гечев, зам.-министър на земеделието и храните и Светла Бъчварова, председател на Комисията по земеделие и храни. Те ще обсъдят с членовете на РСР на ЮЦР актуални проблеми и мерки по Програмата за развитие на селските райони в Южен централен район.
Представител на Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториалното устройство“ към Министерство на регионалното развитие, ще представи обобщените предложения от членовете на Регионалните съвети на 6-те района от ниво 2 относно промените в Закона за регионално развитие (ЗРР) и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР).
На заседанието представител на фонд ФЛАГ ще запознае присъстващите с възможности за предоставянe на финансиране на общините. Основната цел на Фонда е да подкрепи усилията на българските общини и общински дружества в процеса на подготовката и успешното изпълнение на проекти по Оперативните програми и по Програмата за развитие на селските райони, които са насочени към модернизиране и разширяване на общинската инфраструктура и към създаване на устойчиви и модерни местни общности.
Представители на управляващите органи на оперативните програми ще запознаят членовете на РСР на ЮЦР с актуална информация за напредъка по изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на територията на ЮЦР и тяхното въздействие върху района.
На заседанието членовете на РСР на ЮЦР ще обсъдят и съгласуват Актуализирания документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Хасково за периода 2007-2013 г.