ИАНСМП организира информационни срещи в страната по проект за насърчаване на експорта


Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)  организира информационна среща по проект
№ BG161PO003 "Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" в гр. Пловдив на 26 март 2014г. от 11.00 ч.

По време на срещите експертите на ИАНМСП ще запознаят представителите на бизнеса за възможностите, които се предоставят по проекта на малките и средните предприятия за развитие на експортния потенциал, в това число с условията за участие на фирмите в:

  • международни специализирани изложби и панаири
  • бизнес мисии в държавите на Европейския съюз и в трети страни
  • регистриране и получаване на информация, предоставяна на разработения по проекта Националeн експортен портал www.export.government.bg

Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013. Неговата цел е укрепване и разширяване на присъствието на българските предприятия на европейския и световните пазари, както и ефективно използване на предимствата на европейския пазар от българските компании.

Информационните срещи са отворени за участие за всички заинтересовани страни.

Вход свободен.