Предоставяне под наем на имоти или части от тях – частна държавна собственост за осъществяване на здравни, образователни или хуманитарни дейности без търг


Правно основание: Чл.19, ал.5 от ЗДС и чл.14 от ППЗДС
Срок: от 30 до 45 дни
Цена: безплатно
Необходими документи:

  • Мотивирано искане от заинтересованото лице;
  • Подробна информация за дейностите, които заинтересованите лица възнамеряват да осъществяват в държавния имот;
  • Документ за регистрация;
  • Удостоверение за актуално състояние;
  • Декларация за финансово състояние;
  • Копие от Булстат.
  • При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи