Отписване от актовите книги на имоти закупени с договор от Областен управител


Правно основание: чл.78 от ЗДС, чл.109 от ППЗДС

Срок: от 14 дни до 1 месец - съгласно чл. 57, ал. 1 и ал. 5 от АПК .

Цена: безплатно

Необходими документи: скица, догор за продажба, удостоверение за идентичност на имота, при необходимост