Утвърждаване на областна транспортна схема, съгласуване на нови и изменение на съществуващи маршрутни разписания от областната транспортна схема на област Хасково


Правно основание: чл.11 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвържда-ване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили.
Срок:
Цена: Услугата е безплатна.
Необходими документи:

  • Маршрутно разписание-проект по образец, в един оригинален екземпляр, съгласувано с кметовете на общини, на чиято територия има спирки по маршрута. Съгласуването става с полагане на подпис и печат на съответната община, като се отбелязва и конкретната дата, на която е извършено съгласуването. Съгласуването с отделните общини може да бъде върху една и съща бланка на маршрутно разписание, или върху отделни такива, при съвпадение в отделните елементи на разписанието.
  • Схема на маршрута – когато искането е за утвърждаване на нова автобусна линия.
  • Маршрутни разписания на курсовете непосредствено преди и след предложения нов курс по същата линия или друга линия, осигуряваща връзка с крайния пункт по маршрута – за нова линия
  • Предполагаем пътникопоток – за нова линия