Покана за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково


ДО:

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС”

ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД”

КОАЛИЦИЯ  „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

ПАРТИЯДПС”

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ”

КОАЛИЦИЯ „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!”

ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

 

 

 

П О К А Н А

 

     На основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Решение на ЦИК № 5-НС от 12.05.2021 г. и предстоящото произвеждане на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г., насрочени с Указ № 130/10.05.2021 г. на Президента на Република България (обн. ДВ, бр.39/12.05.2021 г.),  Ви каня на 16.05.2021 г. (неделя) от 10.30 часа в сградата на Областна администрация Хасково за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково.

     Съгласно разпоредбите на чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, при областния управител се провеждат публични консултации за състава на районните избирателни комисии с парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

     При консултациите партиите и коалициите представят:

  • писмено предложение за състав на РИК, включително за резервните членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на ИК (Приложение към Решение на ЦИК № 5-НС от 12.05.2021 г.);
  • заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите - 10.05.2021 г. (в случай на невъзможност да се спази срокът, е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
  • пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица.

 

 

 

     Писменото предложение на представляваната от Вас партия/коалиция относно състава на РИК-Хасково трябва да бъде съобразено с изискванията на Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 5-НС от 12.05.2021 г., а именно:

          1. Парламентарно представените партии и коалиции предлагат 13 членове на РИК (за изборни райони до 9 мандата), включително председател, двама заместник-председатели и секретар (чл. 61, ал.4, т.1 от ИК), при спазване съотношението между парламентарно представените партии и коалиции (чл. 61, ал. 5 от ИК), както следва:  за коалиция „ГЕРБ-СДС“ – 4 членове, за партия „Има такъв народ“ – 3 членове; за коалиция „БСП за България” – 2 членове; за партия „ДПС” – 2 членове; за коалиция „Демократична България“ – 1 член, за коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ – 1 член.

   2. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в РИК. Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция (чл. 61, ал. 3 от ИК).

3.  За членове на РИК се назначават лица, които са:

3.1.  български граждани;

3.2.  навършили са 18 години;

3.3.  не са поставени под запрещение;

3.4.  не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

3.5. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлено престъпление;

3.6.  владеят български език;

3.7. имат право да гласуват в съответния вид избор;

3.8. имат висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование;

Изискванията за висше образование по т. 3.8 се доказват с копие от диплом за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше заведение (в случай, че все още няма издадена диплома).

Обстоятелствата по точки 3.1 до 3.7 включително, както и изискванията по чл. 3, ал. 3 и      чл. 66 от ИК се установяват с приложената към поканата декларация  - Приложение към Решение на ЦИК № 5-НС от 12.05.2021 г.

4. Членовете на РИК е препоръчително да са юристи.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Декларация – Приложение към Решение на ЦИК № 5-НС от 12.05.2021 г.;

2. Предложение за членове на РИК - таблица (образец).

 

 

 

 

 

СТЕФКА ЗДРАВКОВА

Областен управител на Област Хасково