Showing 1 - 12 of 12
#Title
 
1Проект на Областната програма за намаляване на риска от бедствия (ОПНРБ) за обществено обсъждане
2Проект на Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021 – 2030 г.
3Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
4Обявление за отчуждаване на части от имоти за изграждане на обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България“
5Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
6Заповеди за отчуждаване за държавни нужди на части от землището на гр. Харманли и с. Бисер, община Харманли
7Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
8Искане за отчуждаване от Заместник министърът на Регионалното развитие и благоустройството по реда на чл.34а, ал.2 във връзка с чл.34 в от ЗДС за два обекта,на които инвеститор е Национална компания "Железопътна инфраструктура"
9Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
10Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
11Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
12Изплащане на обезщетения по Решение на Министерски съвет №6/07.01.2016г. за землищата на с. Пясъчево, с. Калугерово и гр. Симеоновград, община Симеоновград