Стартира набиране на офертни предложения по проекта „Развитие на регионален административен капацитет за модернизация на предприятията  на социалната и солидарна икономика и въвеждане на индивидуализирани софтуерни, хардуерни, мрежови, пласмент решения“


 

Министерството на труда и социалната политика изпълнява дейности по проект № П41 „Развитие на социалната икономика“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Р България, одобрен с Решение №203 на Министерски съвет от 07.04.2022г., очертаващ помощта по Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС. Компонент 1 от проекта „Развитие на регионален административен капацитет за модернизация на предприятията  на социалната и солидарна икономика и въвеждане на индивидуализирани софтуерни, хардуерни, мрежови, пласмент решения“ предвижда да бъдат придобити шест имота в шестте района на страната NUTS-2.

 

Във връзка с горепосоченото Министерство на труда и социалната политика стартира набиране на офертни предложения чрез публикуване на официалната страница на МТСП – https://mlsp.government.bg/sotsialna-ikonomika.

 

Офертните предложения се подават до министъра на труда и социалната политика на адрес: София 1051, ул. „Триадица“ 2 или на имейл: mlsp@mlsp.government.bg.

 

Краен срок: 04.10.2022г. до 17:30.